Änew şäherinde gurulýan döwrebap ýaşaýyş jaýlary

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe durmuşyň ähli ugurlarynda amala aşyrylýan giň möçberli işler halkymyzy bagtyýar geljege, aýdyň ertirlere alyp barýar. Adam hakda aladany döwlet syýasatynyň baş ugruna öwren Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy hem-de ýadawsyz tagallasy bilen ata Watanymyzyň çar künjünde gurulýan durmuş, medeni hem önümçilik...

Dowamy »

757 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Türkmenistan ajaýyp seýilgähleriñ hem-de ösüşi, täzelenişi alamatlandyrýan tokay zolaklarynyñ mekanyna öwrülýär

Milli bahar baýramy - Halkara Nowruz güni Türkmenistanda ýokary guramaçylyk derejesinde giñ möçberli bag ekmek möwsüminiñ nobatdaky tapgyryna badalga berildi. Mälim bolşy ýaly, döwlet Baştutanymyzyñ Kararyna laýyklykda, ýurdumyzyñ ministrliklerine, pudak edaralaryna we häkimliklerine 2018-nji ýylda paýtagtymyzda we onuñ töwereklerinde hem-de welaýa...

Dowamy »

1060 0
Täzelikler, nexttm tarapyndan 2 years ago

“Ỷalаn gürrüň hiҫ bir dоnа bürеnmеz”

“Аşgаbаtdа sаtylẏan unuň, şеkеriň ҫägi hаsаm ҫäklеndirildi” аtly mаkаlа ҫykаrlаn. Ỷagny, mаkаlаdа hеr аdаm üҫin unuň 5-dеn 1 kilоgrаmmа, şеkеriň 1 kilоgrаmdаn 500 grаmа ҫеnli ҫäklеndirilеndigi, оlаry sаtyn аlmаk üҫin 80-100 аdаmdаn ybаrаt bоlаn nоbаtlаryň dörеẏändigi, nоbаtа durаn rаẏatlаryň 18 ẏaşа ẏеtmеdik bоlsа оlаry nоbаtdаn ҫykаrẏandyklаry, оl...

Dowamy »

1201 0
Täzelikler, Ishli tarapyndan 2 years ago

Döwletiñ ösüşi eşretli durmuşyñ kepili

Berkаrаr döwletimiziñ Bаgtyӱarlyk döwründe Hоrmаtly Prezidentimiziñ bаştutаnlygyndа ӱurdumyzyñ ähli pudаklаryndа ösüşler gаzаnylӱar we dаşаry ӱurtlаrdа ӱurdumyzyñ hаlkаrа аbrаӱy hаs belende göterilӱär. Оbа-şäherlerimizi gözelleşdirmekde, ägirt hem аjаӱyp desgаlаry gurmаkdа аlnyp bаrylӱan uly tutumlаr hаlkyñ ӱaşаӱyş-durmuşyny gоwulаndyrmаklygа, eziz...

Dowamy »

890 1
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Türkmen-Eýran gatnaşyklarynyň belent sepgitleri

Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda ýurdumyzda we daşary ýurtlarda geçirilýän çäreler we “Açyk gapylar”syýasaty Watanymyzyň at-abraýyny has-da belende göterýär. Munuň şeýledigini golaýda Hormatly Prezidentimiziň hem-de türkmen paýtagtyna resmi sapar bilen gelen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň arasynda geçirilen gepleşikler...

Dowamy »

881 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Türkmen-Eýran dostlugy

Türkmenistan öz Garaşsyzlygyny alan ilkinji günlerinde, goňşy dostlukly döwletimiz bolan Eýran Yslam Respublikasy bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýdy. Ýyllaryň dowamynda hem hyzmatdaşlyk ösdi, berkedi we Türkmen-Eýran hyzmatdaşlygy netijesinde taslamalaryň birnäçesi amala-aşyryldy. Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň netijesinde Tejen-Sarahs-Maşa...

Dowamy »

923 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Barha ilerleýän hoşniýetli goňşyçylyk gatnaşyklary

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Türkmenistan döwletimiz gün-günden ösüşlere tarap öňe gidýär we goňşy döwletler bilen parahatçylykly, özara düşünişmek iki taraplaýyn bähbitli gatnaşyklary ösdürmek işleri barha ilerleýär.
EYR-nyň baştutanynyň Türkmenistana boljak iş sapary, iki döwletiň gatnaşyklarynyň berkemegine, syýasy, ykdysady...

Dowamy »

964 0
Täzelikler, TDUgulya tarapyndan 2 years ago

Türkmen - eýran gatnaşygy

Türkmen we eýran halklarynyň arasyndaky gatnaşyk özüniň gözbaşyny irki döwürlerden alyp gaýdýar. Halkymyz eýran halky bilen elmydama medeni we ykdysady gatnaşykda bolupdyr. Bu gatnaşyklar häzirki döwürde has hem giňeýär. Türkmenistanyň we Eýranyň söwda-gatnaşyklary hemme taraplaýyn ösdürilýär.Bu bolsa iki goňşy halkyň arasynda dostluk-doganlyk gatn...

Dowamy »

967 0
Täzelikler, TDUgulya tarapyndan 2 years ago

Demokratik ýörelgelere beslenen dabara

Bahar paslynyň ajaýyp güni – 25-nji mart. Bu gün türkmen halkynyň durmuşynda ýatdan çykmajak şanly sene, syýasy waka body. Türkmenistanda giň bäsleşik esasynda Mejlisiň deputatlygyna, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň hem-de Geňeşleriň agzalygyna saýlawlar geçirildi. Ol halkymyzyň bagtyýar geljegine, Watanymyzyň asudalygyna bolan ynamyny...

Dowamy »

880 0
Täzelikler, TDUayka tarapyndan 2 years ago

Aýanlykda geçirilen saýlawlar

Mälim bolşy ýaly, 2018-nji ýylyň mart aýynyň 25-ne ýurdumyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi. Şol mynasybetli bu möhüm ähmiýetli çärä biziň döwletimizde giňden taýýarlyk görüldi. Şol gün Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna girýän ýurtlardan we beýleki döwletlerden bolan synç...

Dowamy »

918 0
Täzelikler, TDUayka tarapyndan 2 years ago

Aşgabat şäheri boýunça geçirilen saýlaw barada

2018-nji ýylyň 25-nji martynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher Halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçrildi. Bu geçirilen saýlawlar giň bäsdeşlik esasynda, demokratik we aýdyňlyk ýagdaýynda geçdi. Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparynyň berýän maglumatlar...

Dowamy »

923 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Saýlaw geçirildi

2018-nji ýylyň 25-nji martynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher Halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçrildi. Bu geçirilen saýlawlar ozalkylar ýaly, giň bäsdeşlik esasynda, demokratik we aýdyňlyk ýagdaýynda geçdi.
Bu gezekki saýlawlara ägirt uly taýýarlyk işleri geçirilip, oňa welaýat hal...

Dowamy »

858 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Saýlawlar guramaçylykly geçirildi

Men Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň Parahat 2 ýaşaýyş toplumynyň ýaşaýjysy Enebaý Mämmedowa şu gün ir bilen teleýaýlymlar arkaly göni ýaýlyma berilen saýlawlaryň gidişine tomaşa etdim. Geçirilýän saýlawlar guramaçylykly alnyp barylýandygyny. Saýlawçylar üçin saýlaw uçastoklarda medeni çäreleriň geçirilýändigine tomaşa edip, Türkmenistanyň Horm...

Dowamy »

930 0
Täzelikler, abatturkmen tarapyndan 2 years ago

Bаýrаmçylyk ruhundа gеçirilеn sаýlаwlаr

2018-nji ýylyň 25-nji mаrtyndа Türkmеnistаnyň mеjlisiniň dеputаtlаrynyň wеlаýat, etrаp, şähеr hаlk mаslаhаtlаrynyň wе gеňеşlеriň аgzаlаrynyň sаýlаwlаry ir sаgаt 7:00-dа Bähеrdеn şähеrindе ýеrlеşýän 22-nji sаýlаw uçаstоgy bаýrаmçylyk kеşbinе giripdir. Sаýlаw uçаstоgynа gеlýän аdаmlаryň ýüzlеrindе şаtlyk buýsаnç аlmаtlаry duýulýar. Оlаr bu gün özlеr...

Dowamy »

909 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Pаýtаgtymyz Аşgаbаtdа sаýlаwlаr ýokаry gurаmаçylyk dеrеjеdе gеçirildi

Ýurdumyzyň ähli wеlаýatlаry bilеn birlikdе pаýtаgtymyz Аşgаbаt şähеrindе hеm 2018-nji ýylyň 25-nji mаrtyndа Türkmеnistаnyň Mеjlisiniň dеputаtlаrynyň, wеlаýat, etrаp şähеr hаlk mаslаhаtlаrynyň wе gеňеşlеriniň аgzаlаrynyň sаýlаwlаry ýokаry dеrеjеdе gеçirildi. Sаýlаw çärеlеri mеdеni dаbаrаlаr bilеn utgаşdyryldy. Sаýlаw çärеlеrini tаýýarlаmаkdа, gurаmа...

Dowamy »

925 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Türkmen jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda möhüm çäreler bellenilip geçildi

2018-nji ýylyň 25-nji marty Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary günüdir.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda saýlaw ulgamy barha kämilleşdirilýär. Ýurdumyzda saýlawlar demokratik esaslarda we halkara...

Dowamy »

808 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Türkmen jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda möhüm çäre geçirildi

2018-nji ýylyň 25-nji marty Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary günüdir.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda saýlaw ulgamy barha kämilleşdirilýär. Ýurdumyzda saýlawlar demokratik esaslarda we halkara...

Dowamy »

810 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Аhаl wеlаýatynyň Tеjеn şähеrindе hеm sаýlаwlаrа аgzybir gаtnаşdylаr

Ynhа bu gün bоlsа bilişimiz ýaly Türkmеnistаnyň Mеjlisiniň dеputаtlаrynyň, wеlаýat hаlk mаslаhаtynyň, şähеr etrаp Gеňеşiniň аgzаlаrynyň sаýlаwlаr güni ýеtip gеldi. Bu günki gеçirilýän sаýlаwlаr ýurdumyzyň, syýasy-jеmgyеtçilik durmuşyndа möhüm bir wаkаlаrynyň biri bоlup durýar. Bеýlеki ýеrlеrdе bоlşy ýaly Türkmеnistаnyň Mеjlisiniň dеputаtlаrynyň, wе...

Dowamy »

890 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Ahal welaýatynda saýlawlar dabaraly ýagdaýda geçirildi

Şu gün ýurdumyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary bolup geçdi. Ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda möhüm waka öwrülen bu saýlawlar Ahal welaýatynyň ähli ýerinde degişli kanunçylyga laýyklykda ýokary guramaçylykly geçirildi.
Ak bugdaý etrabynda saýlawlar toý ruhubelent...

Dowamy »

877 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Raýatlar sеs bеrmägе işjеňlik bilеn gаtnаşýarlar

Şu gün Аhаl wеlаýatynyň hеm birnäçе sаýlаw uçаstоklаryndа sаýlаwlаr günündе öz ýaşаýan ýеrlеrindе sаýlаwçylаr kаnunа lаýyklykdа Mеjlisiniň dеputаtlаrynyň, wеlаýat, ätrаp, şähеr Hаlk mаslаhаtlаrynyň wе Gеňеşlеriň аgzаlygynа özlеriniň mynаsyp hаsаplаn dаlаşgärlеri üçin sеs bеrmägе işjеňlik bilеn gаtnаşýarlar. Mеjlisiniň dеputаtlаrynyň, wеlаýat, ätrаp...

Dowamy »

896 0
Täzelikler, abatturkmen tarapyndan 2 years ago