Soygi degyarmi

ilki bilena salam hemmenize:)
Soygi aydaly ejen kakan narazy bolup birini soyenin ucin shonun bilen durmush gurmaklyk degyarmika

Dowamy »

4166 79
Köneler, mylayym tarapyndan 16 years ago

BUŞLUK: Turkmenistan

BUŞLUK:

Yolötende 4600 metr çunlukda gaz tapyldy. Gazyn mukdary: 5milyon metrkub.

Hnay agzalar üyşip yuwalyn....

Dowamy »

2841 14
Köneler, korpe tarapyndan 16 years ago

Türkmen Aydymçylar

mena ilk başta aytjak zadym hazirki dövürdaki türkmen aydymçylara degişli
ortada bir topar gowy sesli gowy görünen ydymçy bar meselem Mähri men on sesini gaty gowy göryan welin başga aydymçylarin aydym we sazlaryny alany üçin gaty gaharym gelyar
bu aydymçylara seslenyan özünizi masgara etman bşgalarynyn govnünden turup bilersiniz yöne...

Dowamy »

4424 36
Köneler, Arch Angel tarapyndan 16 years ago

Shahyr.com

shahyr.com durli belli we nabelli yazyjylaryn yazgylary bilen doldurjak. Kim goshgy, doretme iberip bilse onda mana iberinler: derman19@gmail.com

We beyik turkmen yazyjylaryn avtobiografiyalaryny hem iberip bilersinizler. Hazirlikche men olary ozim elden goymaly bolyan...

Dowamy »

2835 2
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 16 years ago

Gybat.net özgerşikler (reklama däl)


Okyjylarymyza öňkiden beter hem gyzykly maglumatlary, habarlary ýetirmek maksady bilen gybat.net sahypasynda üýtgeşmeleri girizdik. Ýakyn wagtlarda mundan has hem ösjekdigimize ynanýaryn. Sahypamyzyň täzeki görnüşi hakynda pikirleriňizi teswir arkaly bildirip bilersiňiz.

Bu reklama däl bu bir habar ;)

Dowamy »

2891 12
Köneler, agajanh tarapyndan 16 years ago

Gayrat

Berdi Kerbabalar,
Ata gowshutlar,
gara seyitliler,
rehmet seyitliler...-
sogrulyp-sogrulyp gujagymyzdan,
gara yerin gujagyna gitdiler.

Olar bize kan zat owredipdirler.
olaryn her demi, bize sapakdy.
olar bir-birinden gochak daldiler,
her haysysy oz yerinde gochakdy.

Dowamy »

2707 3
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 16 years ago

Size(esasan hem diwana) sowgat

Mana kan zat,
Uly bir zat gerek dal,
Elinizi yureginize goyun siz:
Size soygi bilen yuzlenyan gunlem
sozlerimi kesa chekman soyun siz.

Soyun meni-ahli erki hem durky
Bilen size tarap yollar chekeni.
yeke ozun soyup yorsen elmydam
birazajyk agyr dushjek ekeni.

Soyun meni-...

Dowamy »

2986 7
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 16 years ago

Turk aydym

cendrillon turk aydymlary ücın turkcemuzik.com giripbilersin

Dowamy »

2547 3
Köneler, kolyadze tarapyndan 16 years ago

2010 FIFA dünya futbol çempiyonaty saylamalarynda - Türkmenistan.

salam ildeşler.
bugün beyleki sahypa açylmady we ilkinji gezek barsini gowyja edip okap bildim we ilkinji yazgymy yazyaryn.
yuwaş-yuwaş halap başladym.
beterem mc_merw we farabinin yazgylaryny gaty halayaryn. :)

indi gelsek temamyza:
Bilşiniz yaly 2010 futbol dünya çempiyonaty saylamaya oyunlarynyn Aziya...

Dowamy »

4163 43
Köneler, Ga1taman tarapyndan 16 years ago

Kompýuter içalysy

Köplenç dostumyzyň öz kompýuterinda näme işleýändigini hemmämiziňem bilesimiz gelýändir. Dostumyzyň maillaryny okasymyz gelýändir, girýän sahypalaryny görmek isleýänsiňiz we açar sözlerini bilesiňiz gelýändir. Egerde bar arzuwyňyz şol bolsa, ýekeje programma kömek edip biler. Siz bu programmany dostuňyzyň kompýuterina ýükleseňiz munuň özi haçan int...

Dowamy »

2876 7
Köneler, agajanh tarapyndan 16 years ago

TURKMENİSTANDA BİLET TRAGEDİYASY!!!

Salam hormatly talyplar!Bu yerde oz bashymdan gecen zatlary yazmakcy turkmenistan barada!tomus kanikulunda 1 aylyk tm gezmage gitdim!yone shol bir ayin takmynan 2 hepdesini ASHGABAT-İSTANBUL arasy bilet aljak bolup ylgap gecirdim.nahili yollar bar bilet problemmasyny çozmek ucin.yazsanyz

Dowamy »

3600 23
Köneler, garakchy tarapyndan 16 years ago

Karaoke gozleyan

duyn internetde karaoke gozledim,rus aydymlarynyn karaokeleri bar ekeni,eger gyzyklanyanynyz bolsa shu yerden alyp bilersiniz:
http://www.karaoke.ru/

turk aydymlaryny gozledim,tapmadym,eger bilyaniniz bar bolsa ichinizde,gayrat edip mugt turkce karaoke alyp bolyan sitlerin adreslerini goymagynyzy hayish edyan.

Dowamy »

2861 6
Köneler, cendrillon tarapyndan 16 years ago

Hasysy dogry?!

Haçanda adamlar saňa ýalan töhmet atan wagty näme etmeli?!
Olara jogabyny bermelimi özüň beýle däldigiňi aýdyp ýa bolmasa hiç zat diýmän Alla tabşyrmalymy?! Hakykady aýdanyň aýdanyň bilenem biderejik ýere janyňy ýakanyň bolar ynanmajak adam şonda-da ynanmaz. Aýtmasaň bolsa özüniňkä dogrydyr diýýäler.

Dowamy »

3142 21
Köneler, Harmandali tarapyndan 16 years ago

Talyplar.com-a gerekli funktsiyalaryn biri

Menin pikirimche bu gaty yadadyjy we ondumsiz bir mowzugy \"tap\" ya-da \"gozle\" diyen duwmelere basyp oturmak.

1) Taze gelenler nadip bilsinler barde olara gyzykly we gerekli bir mowzuk bardygyny?

Eger dine \"tap\" we \"gozle\" diyen funktsiyalar arkaly diysenizler onda bu dine biri mekdebine oyi ishi uchin \"res...

Dowamy »

2936 9
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 16 years ago

Cheshme bilen garynja

Cheshme bilen garynja

Cheshme shildir-shildir edip,
Akyp yatyp peywagtyna.
Bir garynja ol chetinden
Zordan chykyp bu chetine,
diyyar: \" Tasdan gark bolupdym,
yasan salym gitdi dargap.
bu deryanyn ady name: Amyderya, tejen, Murgap?\"

Myratgeldi Soyegov

Dowamy »

2424 2
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 16 years ago

Dert

Menin ahli derdim soygi dal ahyr,
Bar menem dunyade yuzlerche derdim,
Emma yshgyn bir mowsumi uchin men,
Butin omrum goshgy yazyp gecherdim.

Yshgyn dunyasinde yitip gitsem-de,
Pidagarim-soygim eziz mana has,
Chunki ahli betbagtlylykdan ozumi
Dine soygim bilen eyledim halas....

...

Dowamy »

2475 22
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 16 years ago

Ine sana Amerika!

Ine sana Amerika!

Men penjiramden kop zady goryan. Yanyja bolsa, bir negryn zynyndydan plastik chuysheliri, pylesosdan simi goparyp, yene bashga zatlardan edilen chuysheleri agtaryp tapyp olary arabanyn ichene yuklenini gordim. Negryn ozi kesele menzeyar. Be, Amerikada buna ish yokmy, diyip pikirlenip gordim. name uchin bu zynyndylar...

Dowamy »

2695 9
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 16 years ago

Tmolympiad agzalarynyň saýty taşlamaklaryny kim gurnaýar?

Hawa \"tmolympiad adamlaryň pikirlerini paýlaşar ýaly internetde bir türkmen saýty bolar\" umydy bilen meniň hem başda uly höwes bilen gatnaşan saýtymdy. Ýöne wagtyň geçmegi bilen adamlaryň intellektual derejesiniň entek pikirleriň üstünde durmak däl-de şahsyýetleriň üstünde, şol şahsyýetiň ýa ýere sokulmagy ýa-da öwülip arşa çykarylmagy derejesin...

Dowamy »

3830 70
Köneler, Farabi tarapyndan 16 years ago

Parfum barada...

« Parfum » temasy hemmani gyzyklandyryan tema,ichinizde shony ulanmayanynyza yokdur…
Kop forumlarda « parfum » temasy achylya,yone yuzleyin gurrun edilya,shonun uchin shu movzugy achyp, Parfyumeriya barada sapaklarymdan « gysgacha »:) yazyp paylashayin diydim.

Parfum diyende derrev Fransiya goz onune gelya,yone Parfum-yn t...

Dowamy »

6806 62
Köneler, cendrillon tarapyndan 16 years ago

Bir bolek gechmishden kuyseg/ ich dokme

Gadyrly agzalar sizem gecmishinizi kuyseyansiniz kawagt. Men birnace gun bari chagalygymy, mekdep yyllarymy, watanymy gaty kuyseyan. Ine shuwagtam sapak okap otyrdym welin birden yuregimde bir agy duyup gitdim. Yadyma Ashgabadyn agshamaralary dushdi. Esasanam mekdepde sonky yyllarym yadyma dushdi. Aslynda hemme yerde sheyledir welin men As...

Dowamy »

2789 4
Köneler, diwana tarapyndan 16 years ago