Hümmet guşakly Ak işan

Türkmeniň göz guwanjy bolan Ak işan ady rowaýata öwrülip giden taryhy şahsdyr. Ol garyp, çarwa maşgalasynda doglupdyr. Ol örän sowatly, öz döwrüniň iň bir uly alymy, syýasy zehini, asyllylygy bilen meşhurlyk gazanan ulamadyr. Onuň hak ady Akmämmet bolupdyr. Onuň kakasyna Gurbannazar molla - Mollanazar diýipdirler. Ol çarwa, çekene çopany eken.

Dowamy »

2619 12
Köneler, 10 years ago


Yubiley

DoJiGat hakynda
DoJiGat, 2009-06-19 00:47:02 senesinden bäri agzamyz.
19 ýazgy, 1192 jogap ýazypdyr.

* ýazanlary
* SERGI-ASHGABATDA.
* okamak höwesli....
* TÜRKMENİSTAN WATANYM!.
* gulin eger dusunseniz....
* PALOW, MANTY, DOGRAMA... .
* awaza milli s...

Dowamy »

954 4
Köneler, 10 years ago


SERGI-ASHGABATDA

BUGUN IR SAGAT 10:00 DA ASHGABAT SHAHERIMIZIN SERGI KOSHGUNDE ATLY IX KOP UGURLY HALKARA SERGISI BASLADY SERGI. SERGIDE HUSUSY KARHANALAR, GURLUSHYK, NEBIT-GAZ ER ENERGETIKA,TELEKECILER...DURLI SHEREKETLER, KOMPANIYALAR, HOLDINGLER GATNASYALAR.SEGI 19-21 MAY AYYNDA DOWAM EDER...

Dowamy »

1036 3
Köneler, 10 years ago


Okamak höwesli...

Men sizin pikirinize matac.Men hytaya 1 yyl dil owrenmage gidesim gelyar.eger kyn gormeseniz yazayyn.yylyna nace?yasayys?iymek?okuw yagdayy?dogrysy owrenmage mende hyjuw bar azam bolsa ukyp bar.billerem gowy garramyzok isin degismesin!mumkin bolsa.kimde nahili pikir?...

Dowamy »

1406 23
Köneler, 10 years ago


TÜRKMENİSTAN WATANYM!

türkmenistana yetip bilmeyan adamlaryn sany yok eger dogrysyny dogry aytmaly bolsa.emma kabir sebabplerden gormejegi turkmenistan bolup gidenlerem bar.muna garanda arzuw edyanler diysen kan son ucin gadyryny bilip yasalyn.basymdan gecen wakanyn bir bolegini gurrun bereyin.

isleyarkam bir gyz geldi is bilen turkmen owganystanly turkme...

Dowamy »

1499 19
Köneler, 10 years ago


Gulin eger dusunseniz...

-Adamın biri yeni ulaştığı otele kaydını yaptırır. Odasına girdiğinde masada bir bilgisayar görür ve karısına e-mail atmaya karar verir. Fakat yazdığı mesajı farkında olmadan yanlış bir adrese gönderir....
Mail farklı bir yerde farklı bir bayana gider. tam bu sırada kadın, kocasının cenaze töreninden evine yeni dönmüştür ve bilgisayarındaki...

Dowamy »

1914 103
Köneler, 10 years ago


PALOW, MANTY, DOGRAMA...

KIM HAYSY NAHARY HALAYAR...

Dowamy »

2678 157
Köneler, 10 years ago


Awaza milli syyahatcylyk zolagy

Awaza milli syyahatcylyk zolagynda ertir(12.04.10)da birnace dowrebap binalaryn acylys dabarasy bolyar.menin bilyanlerimden kabiri serektimizin guran 1 elektrik stansiyasy we yene 1 elektrik stansiyasy balkanabatda we oteldir yasayys jaylarynam awazada acylmagy uly ustunliklerimizdendir...

Dowamy »

1528 8
Köneler, 10 years ago


YER TITREDI ASHGABATDA...

men barik aslynda yer titreme maglumatyny okamaga geldim welin yazgy yok eken.

shugun dandan sagat 5 e ashgabat we buzmeyin anew towereginde men bilshimche yer titremesi boldy.


habarlary kim bilya, name tazelik BAR BU BARADA...

MEN 2 LERDE YATDYM WELIN SUSAP TURDYM TURSAM KICCIK YOKA USTUME YYKYL...

Dowamy »

2131 18
Köneler, 11 years ago


ENERGETIKANYN II halkara sergisi boldy

Türkmenistanyn paytagty sergı köşgünde 7/12/09-9/12/09 aralygynda

"Türkmenistanda energetika senagatynyn ösüşinin esasy ugurlary" atly 2-nji halkara sergisi geçirildi.

-110 stand(sergı gorkezıjı guramalar)bar.
-her yurtdan bar gatnaşanlar
-önki şereketlerem bar tazede
-

gyzyklyja bo...

Dowamy »

986 4
Köneler, 11 years ago


Bitaraplyk baýramyňyz gutly bolsun!!!

Salam
Hemmäňiziň Bitaraplyk baýramynyz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn gutlamak bilen işde, okuwda üstünlik, maşgala hem-de ýurt agzybirligi,saglygy we parahatçylygyny dileýärin.

Herkim täze ýyla sabyrsyzlyk bilen garaşýar.Gelin baýramçylyklary nobat bilen belläliň.

Kabul bolsun gurbanlyklaryňyz-geçti, Bitaraply...

Dowamy »

1212 5
Köneler, 11 years ago


Kaka duygusyny küysedim...

dogrusy eje duygusu onun sana bolan pak nşyeti başga bolyandyr...geçen gün eje hakynda söhbet açdyk welin gowy boldy.Bugün nameüçindir kaka mahrini küysedim.kakalaryn mahri çagasyna bolan söygüsi uly bolyar, yöne olar bildirmeyar.ejelerin duygusy inçeden yüzüne çykyp hal-hereketleri bilen janly şayat edyarler.elbetde ejen mahri ayry kakanky bir ay...

Dowamy »

6263 220
Köneler, 11 years ago


SİGNAL GADAGAN....

Aşgabatda we jemgyyetçilik yerinde signal bermek düybinden gadagan...eger...göni synaga

Dowamy »

1255 20
Köneler, 11 years ago


GUTLY MUBAREK bolsun...

Dostlar hemmanizin gurban bayramynyz kabul bolsun...talyplardan yurt daşynda okayanlar...iş saparyndaky işgarler...başda bolmak bilen...allah kabul etsin...hemmanize maşgala agzybirliginde bayram bellemek nesip etsin kabir yagdaylardan maşgalasynda uzakda geçiryanlerinki hasam lezzetli bayram bolsun...allah hemmanize yurek ginligini bersin....

Dowamy »

905 2
Köneler, 11 years ago


DoJiGat bilen söhbetdeşlik

Hormatly...!!!
Yazyberin...garaşyan

Dowamy »

1405 13
Köneler, 11 years ago


EJELER ULANSAGAM BİZİ ŞEYLE...

aslynda temany-mowazugy açmaga uly yürek gerek açybam az ayytjak bolsam...yene aytman geçmek gowy dal elbetde...sizdenem umyt edeyin bu tasin EJEler barada yazgy yazsanyz...sonky gezek olar hakda haçan söhbet açyldyka...
-Uly-il grip beyleki sowuklama ay umuman şeylerak üns bermamson bilmandirin...
-Dün(14.11.09)maşgala bolup gyz jigi...

Dowamy »

1611 21
Köneler, 11 years ago


HYTAY HALKY NESLIMIZI ZAYALAR...

SALAM YOLDASHLAR...!!!
-Men şeylerak zat eşitdim welin az kem tassyklap gynandym...SİZ NAHILI GÖRYANİZ...?
Bilşimizçe birnaçelerin Türkmeistanda daşary milletlerden wagtlayyn iş maksady bilen gelyan in kan TÜRK,INDUS we HYTAY...
1-Türkler esasan bizin şereketlerde gurluşykda işleyarler...olaryn dynç alyşam kopüsi bagyşlan welin...

Dowamy »

2064 59
Köneler, 11 years ago


Bouyges barada maglumat berseniz...

Salam Hormatly agzalar!!!
Men sizden möhüm bir maglumat sorajakdym ya-da mana soran zatlarym barada güyçli we has giniş maglumat islejekdim. Türkmenistanda Bouyges Fransuz gurluşyk firmasy in möhüm binalarymy gurup öz başyna hyzmat edip yörendir öytyar. Emma arada birinden eşidişime göra bu firma Yewropada gurluşyk etmek gadagan eken. Sebabe...

Dowamy »

1711 7
Köneler, 11 years ago


BOUYGES MESELESI WAJYP...

SHUNA DOGRY DUSHUNELIN...
(wah yanja gowy yazdym welin pozuldyda)

Eger biri erbetr ish etse bizem komek etsek shol erbet ishi bizem edenden hic tapawdy yok...seylelikde olar yewropa gurlushyk gadagany bar bolsa... bizem ish bersek bizem...sholardan name tapawdy bolar...

Eger seyle bolsa --WATAN BIZINKI-- hany ga...

Dowamy »

954 0
Köneler, 11 years ago


BOUYGES MESELESI WAJYP...

SHUNA DOGRY DUSHUNELIN...
(wah yanja gowy yazdym welin pozuldyda)

Eger biri erbetr ish etse bizem komek etsek shol erbet ishi bizem edenden hic tapawdy yok...seylelikde olar yewropa gurlushyk gadagany bar bolsa... bizem ish bersek bizem...sholardan name tapawdy bolar...

Eger seyle bolsa --WATAN BIZINKI-- hany ga...

Dowamy »

1221 11
Köneler, 11 years ago


BOUYGES MESELESI WAJYP...

SHUNA DOGRY DUSHUNELIN...
(wah yanja gowy yazdym welin pozuldyda)

Eger biri erbetr ish etse bizem komek etsek shol erbet ishi bizem edenden hic tapawdy yok...seylelikde olar yewropa gurlushyk gadagany bar bolsa... bizem ish bersek bizem...sholardan name tapawdy bolar...

Eger seyle bolsa --WATAN BIZINKI-- hany ga...

Dowamy »

977 0
Köneler, 11 years ago