Yoluny yitirenin basdan gecirenleri

bir dostum yazypdyr shu goshgyny. birinji gezek goshgy yazyshym diyyar. nahili boludyr diyip menden sorayar. dogrymy aytsam menin ucin erbet dal. aslynda menin oz talantym bolmanson herhili goshgy mana gowy gorunyar.
shu saytymyzda goshgy ussatlary kan. shuna name diyyaniz? bahalandyryn hany, nacha degyar? :)

Dowamy »

3401 31
Köneler, diwana tarapyndan 16 years ago

Belli bagşy Palwan Halmyradow öýlenýär.

Bagşylarymyzdan Palwan Halmyradow öýlenýärmiş. habaryň doly görnüşi network sahypamyz turkmenpress.com-da

Dowamy »

5224 26
Köneler, shahyr tarapyndan 16 years ago

Kölege

Çagalykda köpümiziň güýmenjesi, eliň bilen bir şekiller edip kölegesini bir zatlara meňzetmek. Men şu wagtlar hem çagalary güýmejek bolsam birinji ulanýan ýolum şul. Käniräk şekiller görkezip ýany bilen sesi hem çykaryp bilseň adyň «Fokusnik» bolýa. Arasyndan betiräk çaga çykyp \"indi pil bolup görkez\" diýäýýä, şolar ýalakda oblom bolmaz ýalak ine...

Dowamy »

2889 33
Köneler, mc_merw tarapyndan 16 years ago

Aýdym aýtmaşak!

Mende bir pikirjik doredi :) Gelin uyship aydym aydalyn! Birimiz aydymyn sozlerini yazyas son shol aydymyn haysy bagshynkydygyny aytmaly. Onki aydymlary aytsanyzam bolya. Kim aytsada bolya. Birinji men aydan bolayyn :D sizem shu aydymlary kimin aydyandygyny bilin.
1) Gulalegim gelsene yanyma
Otlar salma shirin janyma
2) Oy J...

Dowamy »

12016 127
Köneler, Harmandali tarapyndan 16 years ago

Degişmeler

Salamälik adamlar! Boluň her kim bilýän degişmesini şu ýerde ýazsyn bizem güleliň! Men häzir bilýänjämi ýazaýyn sizem dowam ediň!
***
Ogly kakasyna:
- Kaka 5 manat beräýdä!!
- Näme 4 manat! 3 manady näme etjek?! 2 manat bolsa bolanokmy?! Al saňa 1 manat :)))
***
Bir gün BenLaden Buşa jaň edýär:
- M...

Dowamy »

33280 181
Köneler, Harmandali tarapyndan 16 years ago

Saz eshidishinizi barlap gorjekmisiniz?

Bir medik talyp, amerikda saz eshidishinizi barlap beryan programmany yazypdyr. men ozuminkini barlap gordim. olam ~ 80% ashgynda boldy :) 100% bolan bolsa onda men hazir Pavarotti, Bakh yaly bolardym. ;)
Koroche, kim barlap gorjek bolsa onda Flash 8 ya-da 9 programmasy bolmaly.

Programma sheylerak : siz birnache saza gulak...

Dowamy »

2697 11
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 16 years ago

Komek gerek kitabymyzy neshir etmek uchin

Kim, name bilen, komek berip bilse, gowy bolardy shu birinji kitabymyzy neshir etmek uchin.

1) Yazyjylar gerek
2) Redaktorlar

3) Kitabyn dash keshbini ckekmek, dizaynyny yazmak/yasamak

4) Pikirleriniz bu kitap neshir edilmegi barada

5) Ahyrynda neshir etmek uchin sponsor tapmak

Dowamy »

2947 14
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 16 years ago

Güneş ansambli - Rişad Şafi ussat deprekçimiz

Türkmenistan Güneş Ansambliniň kökleri 1970-nji ýyllara ve Türkmenistan Döwlet radio we telewideniýe orkestrasyna baryp degýär. GÜneş Tbiliside gurulan bir topar sazandalar we bir wokal topary bolan ansambldir. Soňlap täze ýaz sazandalaryň goşulmagy bilen etniki däp-dessurlara bagly güýçli jazz-rock sazlar çalan bir ansamble öwrüldi. Bu topar Azerb...

Dowamy »

6396 15
Köneler, shahyr tarapyndan 16 years ago

Ewrika

hemma ullakan salam oglanlar ve gyzlar
menin bu sayty doreden oglanlara sözüm bar
daşary yurtda köp sanda komyuter inzenerligi ve mugallymçylygy okayan okuvçy bar şolar taze sayt açsalar daşary ol saytda daşary yurtda okayan türkmen oglan gyzlar bir birini tapyp görüp biri biri bilen hat yazyşsa niçik borka??? hem öz vatandaşlaryny ta...

Dowamy »

2780 9
Köneler, Arch Angel tarapyndan 16 years ago

Öýde oturyp nahar iýesim geldi

Öz öýüňde nahar iýmegiň gadryny öýünde nahar iýip bilmeýänlerden soramaly, her gün restoranda iýip bizar bolup öýde oturup nahar iýmegiň keýpini küýsänlerden soramaly. Ýagny menden soramaly.
Men öň daşardan restoranlardan nahar iýemokdym, iýsemem kämahal iýýädim. Emma eýýam näçe watgdan bari öýde pişirip nahar iýip göremok we iýmegi gaty küý...

Dowamy »

2988 9
Köneler, shahyr tarapyndan 16 years ago

Agzalar nirede, hemme zat gowymy olarda?

Filosof, Malik, Ronaldino, S.T.R.E.S.S, Merik, we bashga agzalar sizler nirede, name boldy? Hemme zat gowymy? Bir ses berinler... Name etsegem bir birlerimize ovreniship gitdik...


Belki komek berip bilerdik!?

Dowamy »

3412 18
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 16 years ago

Kitabymyzyn dash keshbi. Ura, bizler kitap neshir edyas!

Ine sheyle bolup biler bizin geljeki kitabymyzyn dash keshbi.
Dowamy »

3625 40
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 16 years ago

Test

Belki bu testi öňden bilýänleriňiz bardyr .

Aşakdakylary hasaplaň . Berilen amallary mümkün boldugyndan
çalt hasaplajak boluň .
Emma birinjini hasaplamadan ikinjini ,ikinjini hasaplamadan üçinjini hasaplamana geçmäň ! Sizden haýyşt yzygiderliligi bozmadan hasaplaň .Birini hasaplamadan beylekisini hasaplamaň Jog...

Dowamy »

3220 28
Köneler, Sanjar tarapyndan 16 years ago

Sorag???

Salam oglanlar ve gyzlar
menin bir soragym bar Talyplar.com\'da ulanyjylara nadip hat yazmaly

Dowamy »

2432 5
Köneler, Arch Angel tarapyndan 16 years ago

Abraýyň agramy

Ýaňy Türkiýeniň Zaman gazedinde çap edilen bir makalany okadym. Makalanyň adyny Türkçeden Türkmen diline dogry terjime etmeli bolsa \"Şöhradyň ýumrygy Atagüne agyr geldi\". Makalada beden taýdan garaňda boksy oňarmajak ýaly görünýän Atagüniň nähili boksa ukyply bolup çykyşy barada söz açylýar. Atagüniň 48 kilodygyna garamazdan ukyby we emeli bilen...

Dowamy »

2544 3
Köneler, Farabi tarapyndan 16 years ago

Wake up cat


gaty yarady gownume shu video, yonekeyje...

Dowamy »

2277 0
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 16 years ago

Flight Of The Conchords - The Humans Are Dead

Dowamy »

2470 0
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 16 years ago

Metro

Dünýäde ilkinji metronyň açylyşy 4 Sanjar 1880-de Londonda bolupdyr. Onyň uzynlygy 6 kilometr eken we birinji ýolagçysy (passažiri) Wales prinsi, geljekki Beýikbritanýa koroly Eduard VII bolupdyr. Onyň adyna «Metropolitan Railway» (paýtagt demirýoly) diýipdirler, uzyn ady gysgaldyp bäş harlpyja «metro» diýipdirler.
Metrony köplenç M harpy bi...

Dowamy »

5391 4
Köneler, mc_merw tarapyndan 16 years ago

Türkiyede okayan Tütkmen talyplary

Türkiyede okayan Türkmrn Talyplary...


http://img88.imageshack.us/img88/9325/resim365jy3.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/9177/resim388ac6.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/9488/resim406hy7.jpg

Dowamy »

2759 9
Köneler, Azik tarapyndan 16 years ago

widojyklar

shuna bir seredi doslar:

Dowamy »

2553 1
Köneler, .x_xXx_x. tarapyndan 16 years ago