Ösýäris! 129-njy ýer!

Ýadyñyzda bolsa geçen aý döwletimiz futbol boýunça dünýäde 133-nji ýerdedi. (fifa world ranking). Düýn ýene bir aýyñ dowamyndaky üýtgeşmeler belli boldy! Türkmenistan ýene 4 döwleti geçdi we 129-njy ýerinde öz ornuny tapdy! Özbekler 98, gazaklar 127, täjikler 148, gyrgyzlar 158-nji orunda öz ornuny tapdy! Dünýäde 1-nji orun spaniýa 2-nji orun golla...

Dowamy »

1317 22
Köneler, 10 years ago


Täjirçilik bölümi

Türkmenistanda ilkinji gezek açylan "täjirçilik" bölümi barada eşidipmidiñiz! (httu-da) Uniwersitetde ýyllyk tölenilýän okuw tölegini şol bölümde okaýan talyplar köp töleýärler. Sebäbi nämekä? Ýa türkmenistanda telekeçilere üns berilip başlandy. şondanmyka!

Dowamy »

896 5
Köneler, 10 years ago


Aşgabat 393900

Istanbuldan aşgabada uçar üçin bilediñ bahasy näçekä! Prezidentimiz talyplara 50 % arzanlaşyk etdi.
Diñe tcs'çilere degişlimikä? Ýa bolmara ýös'çilere-de degişlimikä?
Bilýän bar bolsa "guk" diýäýiñ!

Dowamy »

797 7
Köneler, 10 years ago


Kömek ediñ!

Sukomotory tapalyñla adamlar! Erkek bolsa öz adresini aýdar, ýöne erkekliginden şüphelenýän...

Dowamy »

811 5
Köneler, 10 years ago


Ganly köýnek! 3-nji bölüm! SOÑY!

Ondan soñ maral...

Dowamy »

1701 65
Köneler, 10 years ago


Garagum etrap wakasy

Mundan soñ maral özüni günäkärläp başlady. Hemme zatda özüni günäkärleýär! "şol çatrykda düşen bolsam merdan ölmezdi" diýýärdi!
Täzeden ejesine jañ edýär:
-alo, gelneje men siz bilen gürleşmeli!
-geläý biz kurortnyýda...
Maral barýar we şeýle diýýär:
-gelneje gowy ogluñyz bar ekeni...
Diýip başlaýar, hemme...

Dowamy »

1220 20
Köneler, 10 years ago


Garagum etrabynda bolan waka

Garagum etrapdan Baýramaly şäherine ýola düşen Maral bilen ýaş oglan söhbetdeşlige başlaýarlar:
-meni aldap getirdiler!

Dowamy »

1089 14
Köneler, 10 years ago


Garagum etrabynda bolan waka

Gyzlar Maraly islemese-de razy edip alyp gitýäler. Maral baran ýerinden hoşal bolman:
-meni nirä getirdiñiz gyzlar?, men beýle ýerde ulalmadym. Men içmeýän! Beýle haram zatlary görmedim! Men gitjek diýip başlaýar!
şol bada leýla:
-bu dünýä iki gelýäñmi? Keýpiñi bilsene diýýär!
Maral daş çykyp geljek diýip gaçyp köçä çyks...

Dowamy »

1181 20
Köneler, 10 years ago


Ýazläle birzat boldymy?

Señ bilen tanyşasym gelýä...!

Dowamy »

1704 82
Köneler, 10 years ago


Umyt ýa-da ölüme taýýarlyk!

Rak keselli, indi ölmeli bir adama sen ýa$arsyñ diyip umyt bermelimi?! Ya-da sen yakyn wagtda ölýäñ diýip ölüme, o dünýä, Allatagallanyñ öñündäki sorag jogaba, toba etmäge taýýarlamalymy?

Dowamy »

1311 37
Köneler, 10 years ago


AFC president's cup

Afc president's cup ashgabatda gechmek ahtimallygy - 70%.

Dowamy »

849 8
Köneler, 10 years ago


18-nji milli chempionat

Ertir Ashgabat wagty bilen 16:00'da HTTU futbol kluby olimpik stadionynda balkanabadyn "NEBITCHI" klubyny kabul eder!

Dowamy »

893 11
Köneler, 10 years ago


18-nji milli chempionat

Ertir Ashgabat wagty bilen 16:00'da HTTU futbol kluby olimpik stadionynda balkanabadyn "NEBITCHI" klubyny kabul eder!

Dowamy »

734 0
Köneler, 10 years ago


2-nji aprelda

2-nji aprelda "Futbol boyunca" Milli ligamyz bashlayar!

Dowamy »

1022 9
Köneler, 10 years ago


27-nji fewral türkmenistanlylañ güni bolmagy mumkin!!!

27-nji fewral türkmenistanlylañ güni bolmagy mumkin!
Sebäbi bu gün Türkmenistan bilen D.Koreýa döwletlerinin arasynda "AFC challange cup" final dushushugy gechirilyar! Ashgabat wagty bilen 18:30'da Shri Lanka dowletinde gechirilyar. Sizin pikirinizche kubogy alyp bilerismi?

Dowamy »

3040 170
Köneler, 10 years ago


Biz JanPolat, Abdulhey we men Talyplar.com'da taze taslaman duybuni tutdyk!

Biz JanPolat, Abdulhey we men Talyplar.com'da taze taslaman duybuni tutdyk! Bu taslama islemeyanler gatnashmaly...

Dowamy »

978 4
Köneler, 10 years ago