Ösýäris! 129-njy ýer!

Ýadyñyzda bolsa geçen aý döwletimiz futbol boýunça dünýäde 133-nji ýerdedi. (fifa world ranking). Düýn ýene bir aýyñ dowamyndaky üýtgeşmeler belli boldy! Türkmenistan ýene 4 döwleti geçdi we 129-njy ýerinde öz ornuny tapdy! Özbekler 98, gazaklar 127, täjikler 148, gyrgyzlar 158-nji orunda öz ornuny tapdy! Dünýäde 1-nji orun spaniýa 2-nji orun golla...

Dowamy »

1189 22
Köneler, 9 years ago


Täjirçilik bölümi

Türkmenistanda ilkinji gezek açylan "täjirçilik" bölümi barada eşidipmidiñiz! (httu-da) Uniwersitetde ýyllyk tölenilýän okuw tölegini şol bölümde okaýan talyplar köp töleýärler. Sebäbi nämekä? Ýa türkmenistanda telekeçilere üns berilip başlandy. şondanmyka!

Dowamy »

771 5
Köneler, 9 years ago


Aşgabat 393900

Istanbuldan aşgabada uçar üçin bilediñ bahasy näçekä! Prezidentimiz talyplara 50 % arzanlaşyk etdi.
Diñe tcs'çilere degişlimikä? Ýa bolmara ýös'çilere-de degişlimikä?
Bilýän bar bolsa "guk" diýäýiñ!

Dowamy »

681 7
Köneler, 9 years ago


Kömek ediñ!

Sukomotory tapalyñla adamlar! Erkek bolsa öz adresini aýdar, ýöne erkekliginden şüphelenýän...

Dowamy »

687 5
Köneler, 9 years ago


Ganly köýnek! 3-nji bölüm! SOÑY!

Ondan soñ maral...

Dowamy »

1558 65
Köneler, 9 years ago


Garagum etrap wakasy

Mundan soñ maral özüni günäkärläp başlady. Hemme zatda özüni günäkärleýär! "şol çatrykda düşen bolsam merdan ölmezdi" diýýärdi!
Täzeden ejesine jañ edýär:
-alo, gelneje men siz bilen gürleşmeli!
-geläý biz kurortnyýda...
Maral barýar we şeýle diýýär:
-gelneje gowy ogluñyz bar ekeni...
Diýip başlaýar, hemme...

Dowamy »

1065 20
Köneler, 9 years ago


Garagum etrabynda bolan waka

Garagum etrapdan Baýramaly şäherine ýola düşen Maral bilen ýaş oglan söhbetdeşlige başlaýarlar:
-meni aldap getirdiler!

Dowamy »

959 14
Köneler, 9 years ago


Garagum etrabynda bolan waka

Gyzlar Maraly islemese-de razy edip alyp gitýäler. Maral baran ýerinden hoşal bolman:
-meni nirä getirdiñiz gyzlar?, men beýle ýerde ulalmadym. Men içmeýän! Beýle haram zatlary görmedim! Men gitjek diýip başlaýar!
şol bada leýla:
-bu dünýä iki gelýäñmi? Keýpiñi bilsene diýýär!
Maral daş çykyp geljek diýip gaçyp köçä çyks...

Dowamy »

1050 20
Köneler, 9 years ago


Ýazläle birzat boldymy?

Señ bilen tanyşasym gelýä...!

Dowamy »

1566 82
Köneler, 9 years ago


Umyt ýa-da ölüme taýýarlyk!

Rak keselli, indi ölmeli bir adama sen ýa$arsyñ diyip umyt bermelimi?! Ya-da sen yakyn wagtda ölýäñ diýip ölüme, o dünýä, Allatagallanyñ öñündäki sorag jogaba, toba etmäge taýýarlamalymy?

Dowamy »

1167 37
Köneler, 9 years ago


AFC president's cup

Afc president's cup ashgabatda gechmek ahtimallygy - 70%.

Dowamy »

730 8
Köneler, 9 years ago


18-nji milli chempionat

Ertir Ashgabat wagty bilen 16:00'da HTTU futbol kluby olimpik stadionynda balkanabadyn "NEBITCHI" klubyny kabul eder!

Dowamy »

770 11
Köneler, 9 years ago


18-nji milli chempionat

Ertir Ashgabat wagty bilen 16:00'da HTTU futbol kluby olimpik stadionynda balkanabadyn "NEBITCHI" klubyny kabul eder!

Dowamy »

624 0
Köneler, 9 years ago


2-nji aprelda

2-nji aprelda "Futbol boyunca" Milli ligamyz bashlayar!

Dowamy »

900 9
Köneler, 9 years ago


27-nji fewral türkmenistanlylañ güni bolmagy mumkin!!!

27-nji fewral türkmenistanlylañ güni bolmagy mumkin!
Sebäbi bu gün Türkmenistan bilen D.Koreýa döwletlerinin arasynda "AFC challange cup" final dushushugy gechirilyar! Ashgabat wagty bilen 18:30'da Shri Lanka dowletinde gechirilyar. Sizin pikirinizche kubogy alyp bilerismi?

Dowamy »

2817 170
Köneler, 9 years ago


Biz JanPolat, Abdulhey we men Talyplar.com'da taze taslaman duybuni tutdyk!

Biz JanPolat, Abdulhey we men Talyplar.com'da taze taslaman duybuni tutdyk! Bu taslama islemeyanler gatnashmaly...

Dowamy »

861 4
Köneler, 9 years ago