Turk aydym

cendrillon turk aydymlary ücın turkcemuzik.com giripbilersin

Dowamy »

2301 3
Köneler, kolyadze tarapyndan 15 years ago

2010 FIFA dünya futbol çempiyonaty saylamalarynda - Türkmenistan.

salam ildeşler.
bugün beyleki sahypa açylmady we ilkinji gezek barsini gowyja edip okap bildim we ilkinji yazgymy yazyaryn.
yuwaş-yuwaş halap başladym.
beterem mc_merw we farabinin yazgylaryny gaty halayaryn. :)

indi gelsek temamyza:
Bilşiniz yaly 2010 futbol dünya çempiyonaty saylamaya oyunlarynyn Aziya...

Dowamy »

3885 43
Köneler, Ga1taman tarapyndan 15 years ago

Kompýuter içalysy

Köplenç dostumyzyň öz kompýuterinda näme işleýändigini hemmämiziňem bilesimiz gelýändir. Dostumyzyň maillaryny okasymyz gelýändir, girýän sahypalaryny görmek isleýänsiňiz we açar sözlerini bilesiňiz gelýändir. Egerde bar arzuwyňyz şol bolsa, ýekeje programma kömek edip biler. Siz bu programmany dostuňyzyň kompýuterina ýükleseňiz munuň özi haçan int...

Dowamy »

2638 7
Köneler, agajanh tarapyndan 15 years ago

TURKMENİSTANDA BİLET TRAGEDİYASY!!!

Salam hormatly talyplar!Bu yerde oz bashymdan gecen zatlary yazmakcy turkmenistan barada!tomus kanikulunda 1 aylyk tm gezmage gitdim!yone shol bir ayin takmynan 2 hepdesini ASHGABAT-İSTANBUL arasy bilet aljak bolup ylgap gecirdim.nahili yollar bar bilet problemmasyny çozmek ucin.yazsanyz

Dowamy »

3324 23
Köneler, garakchy tarapyndan 15 years ago

Karaoke gozleyan

duyn internetde karaoke gozledim,rus aydymlarynyn karaokeleri bar ekeni,eger gyzyklanyanynyz bolsa shu yerden alyp bilersiniz:
http://www.karaoke.ru/

turk aydymlaryny gozledim,tapmadym,eger bilyaniniz bar bolsa ichinizde,gayrat edip mugt turkce karaoke alyp bolyan sitlerin adreslerini goymagynyzy hayish edyan.

Dowamy »

2590 6
Köneler, cendrillon tarapyndan 15 years ago

Hasysy dogry?!

Haçanda adamlar saňa ýalan töhmet atan wagty näme etmeli?!
Olara jogabyny bermelimi özüň beýle däldigiňi aýdyp ýa bolmasa hiç zat diýmän Alla tabşyrmalymy?! Hakykady aýdanyň aýdanyň bilenem biderejik ýere janyňy ýakanyň bolar ynanmajak adam şonda-da ynanmaz. Aýtmasaň bolsa özüniňkä dogrydyr diýýäler.

Dowamy »

2870 21
Köneler, Harmandali tarapyndan 15 years ago

Talyplar.com-a gerekli funktsiyalaryn biri

Menin pikirimche bu gaty yadadyjy we ondumsiz bir mowzugy \"tap\" ya-da \"gozle\" diyen duwmelere basyp oturmak.

1) Taze gelenler nadip bilsinler barde olara gyzykly we gerekli bir mowzuk bardygyny?

Eger dine \"tap\" we \"gozle\" diyen funktsiyalar arkaly diysenizler onda bu dine biri mekdebine oyi ishi uchin \"res...

Dowamy »

2665 9
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 15 years ago

Cheshme bilen garynja

Cheshme bilen garynja

Cheshme shildir-shildir edip,
Akyp yatyp peywagtyna.
Bir garynja ol chetinden
Zordan chykyp bu chetine,
diyyar: \" Tasdan gark bolupdym,
yasan salym gitdi dargap.
bu deryanyn ady name: Amyderya, tejen, Murgap?\"

Myratgeldi Soyegov

Dowamy »

2174 2
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 15 years ago

Dert

Menin ahli derdim soygi dal ahyr,
Bar menem dunyade yuzlerche derdim,
Emma yshgyn bir mowsumi uchin men,
Butin omrum goshgy yazyp gecherdim.

Yshgyn dunyasinde yitip gitsem-de,
Pidagarim-soygim eziz mana has,
Chunki ahli betbagtlylykdan ozumi
Dine soygim bilen eyledim halas....

...

Dowamy »

2226 22
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 15 years ago

Ine sana Amerika!

Ine sana Amerika!

Men penjiramden kop zady goryan. Yanyja bolsa, bir negryn zynyndydan plastik chuysheliri, pylesosdan simi goparyp, yene bashga zatlardan edilen chuysheleri agtaryp tapyp olary arabanyn ichene yuklenini gordim. Negryn ozi kesele menzeyar. Be, Amerikada buna ish yokmy, diyip pikirlenip gordim. name uchin bu zynyndylar...

Dowamy »

2448 9
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 15 years ago

Tmolympiad agzalarynyň saýty taşlamaklaryny kim gurnaýar?

Hawa \"tmolympiad adamlaryň pikirlerini paýlaşar ýaly internetde bir türkmen saýty bolar\" umydy bilen meniň hem başda uly höwes bilen gatnaşan saýtymdy. Ýöne wagtyň geçmegi bilen adamlaryň intellektual derejesiniň entek pikirleriň üstünde durmak däl-de şahsyýetleriň üstünde, şol şahsyýetiň ýa ýere sokulmagy ýa-da öwülip arşa çykarylmagy derejesin...

Dowamy »

3593 70
Köneler, Farabi tarapyndan 15 years ago

Parfum barada...

« Parfum » temasy hemmani gyzyklandyryan tema,ichinizde shony ulanmayanynyza yokdur…
Kop forumlarda « parfum » temasy achylya,yone yuzleyin gurrun edilya,shonun uchin shu movzugy achyp, Parfyumeriya barada sapaklarymdan « gysgacha »:) yazyp paylashayin diydim.

Parfum diyende derrev Fransiya goz onune gelya,yone Parfum-yn t...

Dowamy »

6493 62
Köneler, cendrillon tarapyndan 15 years ago

Bir bolek gechmishden kuyseg/ ich dokme

Gadyrly agzalar sizem gecmishinizi kuyseyansiniz kawagt. Men birnace gun bari chagalygymy, mekdep yyllarymy, watanymy gaty kuyseyan. Ine shuwagtam sapak okap otyrdym welin birden yuregimde bir agy duyup gitdim. Yadyma Ashgabadyn agshamaralary dushdi. Esasanam mekdepde sonky yyllarym yadyma dushdi. Aslynda hemme yerde sheyledir welin men As...

Dowamy »

2525 4
Köneler, diwana tarapyndan 15 years ago

GYGYRMAWAÇ

BAgyşlan welin gygyrmawaç açylarmay. Açyp bolsa açayyn gayrat edip...

Dowamy »

3802 136
Köneler, korpe tarapyndan 15 years ago

Mekdep okuwçylary hem internetdan millionlarça dollar gazanýarlar

Amerikaly gyz Katrin Kuk 17 ýaşynda MyYearbook ady bilen web sahypany açdy. Bary ýogy ýarym ýyl soň bu sahypa girýänleriň sany aýda 3 million adamdan geçdi, sahypadaky reklamalar bolsa Katrin Kuka millionlarça dollar girdeýji getirýärdi.Internetdaky iň güýçli portallar hem 20 ýaşynda ýa-da 20 ýaşdan kiçi adamlaryňkydyr. Mysal üçin Yahoo, Google we...

Dowamy »

2600 7
Köneler, agajanh tarapyndan 15 years ago

Orsýetiň ähli mekdeplerinde internet elýeterli

Russiýa Federasiýasynyň 1-nji wisse primýeri Dmitriý Medwedew (Дмитрий Медведев) geçenki konfrensiýada orsýetdäki mekdepleriň ählisine internetiň elýeterlidigini we öz beren sözünde tapylandygyny habar berdi.

Orsýetdäki 59 müň mekdep 2007-nji ýylyň ahyryna çenli ählisi interneda baglangy bolmalydy. Alp Arslan aýynda 95 göterimi (%) d...

Dowamy »

2164 7
Köneler, agajanh tarapyndan 15 years ago

Gyzyklyja habarlar

Çilimiň zyýany atom bombasyna barabar
Çilim bilen göreşýänler atly haýyr sahabat
gaznasynyň wekili Nejmettin Gündör, günde iki gap çilim çeken adamyň Hirosima taşlanan atom bombasynyň öldüriji hasiýetine barabar radioaktiw täsiriň astynda galýandygyny aýtdy. Gündör çilimiň häzirki zamanyň esasy meseleleriniň biri bolup durýandygyny w...

Dowamy »

2476 1
Köneler, agajanh tarapyndan 15 years ago

Dashary yurtlarda okamak uchin gerekli maglumatlar

#1. http://www.internationalstudent.com/

#2. http://www.edupass.org/

#3. http://www.educationusa.state.gov/

#4. http://www.utexas.edu/world/univ/state/ (Amerikadaky universitetlerin web adresleri. shtatyna gora saylap bolyar.
1) shtaty saylandan son,
2) universitet ya-da kollej saylap,

Dowamy »

2517 2
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 15 years ago

Sungat

pastel bilen chekilen surat.


sepi\" http://www.jeremysutton.com/ballerinasitting.html\"

Dowamy »

2627 7
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 15 years ago

Tozga mikroskopyn ashgynda

Sheyle bir ajayyp bu tebigat! Gullin tozgasy mikroskopyn ashagynda.

Dowamy »

2418 1
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 15 years ago