Türkmen internet saýtlary

Türkmenistanyň internet ulgamyna birigenine 15 ýyl töweregi wagt geçen-de bolsa, ýurtda elektron neşirlerini döretmek babatda juda yza galynýandygyna göz ýetirmek bolýar.

1996-njy ýylda Türkmenistan ilkinji gezek internet ulgamyna birikdirildi. Şundan soň, ýurduň çäginde birnäçe hususy internet prowaýderleri döräp, hususy internet ka...

Dowamy »

2169 3
Köneler, arkadagly tarapyndan 13 years ago

«Saglyk ýoluna» gargynç siňýär

Birki günlükde Türkmen döwlet uniwersitetinde ýüz beren waka paýtagtyň ilatynyň ruhy dünýäsini sarsdyrdy. Uniwersitetiň dört sany talybynyň «Saglyk ýolundan» tiz geçmek maksady bilen, gysga ýoly saýlap alandyklary, şol hereketleri üçinem okuwlaryndan çykarylandyklary baradaky habar hatda doňýürek adamlaryň hem kalbyna täsir etdi.

Bu...

Dowamy »

3314 99
Köneler, arkadagly tarapyndan 13 years ago

Gidiji bolma

gel, eý, köňlüm, saňa nesihat kylaý:
watany terk edip, gidiji bolma!
özüňden egsik bir gaýry namardyň
hyzmatynda gulluk ediji bolma!

hyzmat kylsaň, bolsun bir asylzada,
ata-babasyndan beýik begzada,
her çent eger bolsa aj-u uftada,
ýanyndan bir zaman gidiji bolma!

akmaýyn gal...

Dowamy »

1427 6
Köneler, Yaramaztalyp tarapyndan 13 years ago

Kemine ``garyplyk``

günde müň gussam bar ýüz elem bilen,
derdimiň baryndan beter garyplyk,
soragy men boldum, gaygy-gam bilen,
gelip düşdi, hatar-hatar garyplyk

pany dünýä zynat bilen, harç bilen,
ýüregim maddadyr, bagrym berç bilen,
wadasyz şum ölüm, bergi, borç bilen,
ýylba ýyldan gaýym tutar garyplyk
...

Dowamy »

1280 3
Köneler, Yaramaztalyp tarapyndan 13 years ago

Görmeksiz gyz

ine‚ barýaň umydyňa büdüräp‚
egniň horlugyna utanyp çala.
uzakda orkestr joşup-titiräp‚
tans edýär owadan gyzlary bile.

hor ellerňi çykaroňok ýeňiňden‚
olar birden ýere ýetäýjek ýaly.
geçip barýaň ýigitleriň deňinden‚
gulaga ýakymsyz bir saz mysaly.

undup bilmän görmeksizje dog...

Dowamy »

1656 30
Köneler, Yaramaztalyp tarapyndan 13 years ago

Turkmenistanyn baylyklary

turkmenistanyn esasy baylygy balkan welayatydyr sebabinem ozuniz bilyansiniz! dashoguz lebap welayatlary ish tapmany balkan welayatyna gelip gurlushykda ishleyarler! balkan welayatynyn yashayjylary bolsa esasy pul kop berilyan geofizika ugrundan hemde "бурение" ugrundan bolan ishlerde ishleyarler

Dowamy »

2800 75
Köneler, xrom tarapyndan 13 years ago

Turkmenistanyn 19-njy futbol chempionaty

Gadyrdan dostlar,doganlar.men futbol janköýeri bolup,siziň bilen türkmen futboly hakynda gürleşmek isleýärin.elbetde,siziň hemmäňiz futboly söýmeýän bolup bilersiniz.gysgaça aýdamda özüma "Balkan" toparynyň janköýeri!!!Bilşimiz ýaly "Balkan" Aziyanyn Futbol Kafedrasynyn(AFK)Prezidentinin kubogyny almak ugruda yarysha gatnashmak uchin Nepal dowletin...

Dowamy »

1224 13
Köneler, 12amanchik94 tarapyndan 13 years ago

Meniñ söýgi baradaky teoriýam

"söýgi bar. Ýok bolsa-da oýlanyp tapylmagyna degýän zat! Sebäbi, söýgüsiz durmu$ köp zatlaryñy ýitirýäs, içgysgynç bolýar" diýmäni gaty halaýadym mekdepde okaýakam. $ol döwürler dostlarymyz bilen hemme zat barada pikir aly$ýadyk. (aý, 16-17 ýa$ly oglanlar-da!)
ýokardaky sözler sitata bolup biler, men bu sözleri, belki, bir ýerlerden e$idend...

Dowamy »

2203 64
Köneler, Friendship tarapyndan 13 years ago

Hezreti pygamberimizing ady agzalanda...

bir gùn pygamberimiz muhammet sallallahu aleýhi wesellem juma namazynda hutba okamaga çykyp barýarka 1nji basgançaga aýagyny goýup, biraz durup àmin diýipdir. soñ 2nji basgançaga aýagyny goýup, biraz durup àmin diýipdir, soñ 3nji basgançagada aýagyny goýup ýene biraz durup ýene "àmin" diýipdir. namaz gutaransoñ sahabalar bu hereketleriñ sebàbini so...

Dowamy »

1593 13
Köneler, betyigit tarapyndan 13 years ago

1 chuyshe araga olum

Salam doslar.armanda.men taze geldim.men onden bari talyplar.com-a girip yazlan yazgylary okayadym. we menem bilyan,eshden,goren zatarmy yazmany ozme makul bildim.
Bashladym... Mende 1 sorag bar.adamlar,oglanlar uturlyshyk etseler koplench gyrasynda arak,ichgi serishdeler bar.Arak ichilende her hili adam bolyar.ka birleri nache ishsede ozni...

Dowamy »

1495 19
Köneler, gonurdepe tarapyndan 13 years ago

Mätäç eýleme.

Kadyr jepbar,
senden dilegim kändir,
Sen meni namarda mätäç eýleme!
Hazynaňdan
bergil meniň ryzkymy,
Bendäňi bendäňe
mätäç eýleme!

Azaşdyrma dogry
ýolum egrige,
Egrini deňleme hergiz dogryga,
Kişi maly nesip etmez ogryga,
Halaly harama mätäç eýleme!

...

Dowamy »

1508 11
Köneler, Mergen0492 tarapyndan 13 years ago

Kicijek waka

tazeyylda uyshup oglanla bn maslahat edip dawayyn shu yyl tazeyyly bile bir komnatda bellaylin. hemmekish bolyada bolya tazeyyl guni yetdi oturdyk her kimin gowja keypi yetdi, indi daway uyshup ploshyda gidelen 12 de salyut atylya diyip yola dushduk hemmamiz bardyk sag aman yetdik shotayda men bn gaydan dostlamdan birine gozum dushdi. betje kastyum...

Dowamy »

1678 10
Köneler, makez tarapyndan 13 years ago

Kichirak teklip

Essalamaleykum hormatly agzalar we myhmanlar!
eger garshy bolmasanyz bir teklip bar! yagny her bir taze gelen agza "men taze geldim, meni kabul eding"... we shuna menzesh kop taze tema achylyar. sheyle temalar achylmasa govy bolmazmy?! sebabi taze giryanlerem, sho bir agza taze lakam bilen giryanlerem kop sholaryn kopusi sheyle tema achyarla...

Dowamy »

2383 45
Köneler, yslam tarapyndan 13 years ago

Hoš dost

Yslam saydyna gowa seredyanay .
zaten kardešim ben buradan čykyyorum.
birinji sayty bulayanlary
ayyr sonam sonda. teswirlerden gelip bu yerde edenni edyan h...y
bar.hoš dost išinde ustunlik.

Dowamy »

1133 1
Köneler, Ewro tarapyndan 13 years ago

HADYS 20 (yigirminji)

EDEP BARADA
Ebu Hureýradan (radyýAllahu anhu) rowaýat edilmegine görä Pygamberimiz (sallaLlahu aleýhi we sellem) buýurdylar: „Pallamak şeýtandandyr. Eger biriňiz pallasyňyz gelse, pallamagyňyzy saklajak boluň, saklap boldugyndan. Sebäbi sizden biriňiz pallap „Ah“ diýende şeýtan şonuň üstinden güler“. (Buhary).
ŞERHI: Musulman Allah (...

Dowamy »

1713 15
Köneler, yslam tarapyndan 13 years ago

3agyr yatlama3

salam talyplar we talypdaller,okyyjylar bugun yene-de men 4 yyl yza adim atjek,yagny agyr yatlama oylanmamyn ucinji bolumi hakda gurrun bermekci;
okuwmyn eyyam ikinji yyllygna gadam basypdym oz gozelimden seyle gowunden cykmajak wakalar bilen ayrylyssagam sondada meni ona bolan soygim gunume goyanokdy
hatda hazirem ,
umuman...

Dowamy »

2444 26
Köneler, DF4b0018 tarapyndan 13 years ago

Halan kursdasym

hanymlar we jenaplar mana bir maslahat berayinda men bir kursdas gyzymyzy halayan yone men ona nadip oz soygimi beyan etdjegimi bilemok.... !?

Dowamy »

1463 14
Köneler, Maco tarapyndan 13 years ago

Çaý!

Bu biziñ eýýamymyzdan dört müñ ýyl diýen ýaly ozal bolupdyr. Çopanlar geñ bir zada üns beripdirler. Daga çykmazyndan ozal goýunlar golaýlarynda mydama gök öwsüp oturan agaçjyklaryñ ýapraklaryny iýýär ekenler. Bulary iýenlerinden soñ bolsa, sheýle bir çusluk hem ýeñillik bilen ýokary galýan ekenler weli, çopanlar olaryñ yzyna zordan eýeripdirler. O...

Dowamy »

1688 24
Köneler, Camry tarapyndan 13 years ago

Наш Туркменистан намбе 1 по любым статьям!

turkmenistan dunyade in gowy dowletdir, a beyleki respublikalar bolsa yone bize howes edyarler! Sebabi dine bizde siz bir pasylda kurtka bilen sypbyk geyyan adamy gorersiniz! Dine bizde 1 awtobusa 33 adam sygyar, we dunyan sonuna cenli duralgasyz gidip bilyar, name ucin diysen cykyp bolanok barybir) dine bizin oglanlar sportiwkan asagyndan kowus ge...

Dowamy »

2532 67
Köneler, Stranger tarapyndan 13 years ago

Haysy sayt

nokia 5800 spi$kasyny yakyp duryan programma haysy saytda bar. Yazayyn.

Dowamy »

1640 47
Köneler, nokia5800 tarapyndan 13 years ago