durmush meni gynaya du6unemok menin yagdayyma du6en du6uner serhosh dertdeshlem. Men dashary yurtda okayan ob6ijitiada yashayan menin gonshym bardy Lacyn diyip govja gyz adamkärcilikli sypaýy myhmansöyer göwni päk yöne ol cowdur tiresindendi. Gunlerin otmegi bn men ony halap geljekde gelnim edinmegi yuregime duydum bilyaniza munun yaly gyz 100yyldan bir dogulyar, men onun yaly gyza cynym 1nji gezek dush gelip görshüm söyushmedik hem isheñir owadan obshem hem tarapy 100 men onun bn agentda has ysgynshypdyk we nomerini tapyp jañlashyp köp wagtlap otyryan wagtym az däldi ol maña Men Cowdur sana bermezler diyyip shol aydyp gelya o gyz mana men seni söyemok gunume goy diyyadi a men söygum ucin goreshyadim shularyn bary toslama dal icimi dokyan size sho gyzy yatdan cykarmak 3in men agentda yazyshyakam 2 logindan giryadi biri özi beyleki bashga biri meni bilmeyamika diyip pikir edyardi soguship ignor eden wagtlam yene anarky logindan girip dostym bolan bolyady ol Lacyn nahili söyyäñ? Sheyle soraglar beryadi gowy gyzmy yene plan plan men ony gabanyp söyýänime indi dushundim shumat durmushymda bir zat yetmeyan yaly sebabi men iki logininam ignor etdim ol meni söymeyan diyenine ynanamok shumadam söymeyan adama 2nji logindan girip meni barlamazda sögushen wagtym yene bagyshla soramagy öwrendim garankylykdan yagtylyga cykmagy öwrederdi a men samsyk shonun yaly gyzy elden gidirip men posledni sögushenimizin sebabi dine Ileriñ edyan gepi... Maña ol ileriñ aydyan zatlaryny e6idip senin bn yazyshanyma ökündim diydi. Il name diyse shony diysin dogrumy olar bizin durmu6umyza girmäge nä haky bar sho ökundim sözi ucin gaharyma: Söyup söyulip bilmedim bagyshla diyip ignor etdim 2nji loginindan hem boldy shu oynuñy goy diydim bilyan sen Lacyn diysem yok diyen boldy ahyr boyun aldy onam ignor etdim elime jan etdi men almadym sms yazdy kino disc.laryny alyp git diyip men barmadym men oña görmäne Özbek kino berip durupdym menin komnatyma gelip meni sorap gitdi Komnatdashym yatyr diyip aydansoñ soñ yene jan edip ugrady aldym trubkany shol men sana ynanamok sen meni söyenok barysy oyun zat diyip dur men hem bolya bolya köshesh unut aydanlarymy boldy zat diyjek dal sana diydim ol hem gepini uzman men seni söyemok ikinji loginmdan girip men seni özumi yigrendirmek 3in zat pat men trubkany goydum göyberdim karidorda yanymdan gecse seredemogam bar zat govluga tarapdyr, ol cowdur men yomut Toy etmek hem nesip etmezdi Iler hälem üstumden gep edyaler o gyz seni hezedip oynapdyr sen gullagyñy sallap gezipsiñ diyip gaharym getirýaler Oyun yerinde oyun etmeli yone menin yadyma oyun düshenok . Talyplar.com agzalary shunun barsyny kopia edip menin adymdan Ertir.com.a goysañyz hoshal bolardym üns bereniñiz ucin sagboluñ kyn günümde nastreniamy göterersiniz diyen umytda...men

Köneler, sido tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir