Muny bilmek gyzykly!

*adamlaryn 78% arylardan gorkyar
*wikipedia ayratyn kitap edip cykarylsa, onun sahypalary 30 000 000 yeterdi
*dyrnaklardan ortaky barmagyn dyrnagy has calt osyar. Name ucindigi belli dal, yone haysy barmagyn uzyn bolsa, $ol barmagyn dyrnagy beylekilere garanda, calt osyar
*birnace yyldan me$hur "mona liza" suraty yer yuzunden...

Dowamy »

1397 22
Köneler, 9 years ago


Degishmejikler)))

Salam agzalaaaaaar! Sag aman otyrmysyn? Oturyp oturyp birazyrajyk degi$me yazaýyn diydim. Azajygam bolsa ýylgyrarsynyz d.p umyt edyan!
1. Ependiniñ ekinine bir öküz giripdir. Ependi ullakan taýak alyp, öküze topulypdyr. Emma öküz taýak çaldyrman, gaçyp gidipdir. Aradan 1 hepde geçipdir. Gûnleriñ birinde Ependi $ol ökùzi 1 dayhanyn araba go$...

Dowamy »

1911 51
Köneler, 9 years ago


Telefon

Salam t.comun agzalary! Men 6u temany a4jagam daldim welin, jigim yalbaryp dur-da! 10 ya$lyja jigimin N98 tel.i bar (yone kitayskiy:D:D:D) shony satasy gelya, yazayda internetda d.p hayy6 etdi... (cena dogowornaya)

Dowamy »

940 4
Köneler, 9 years ago


Yarygije kim name i$leyar...

Adamlar! Shu wagt sagat 02.36. Yarygije nam cun yatmayanymyzyn sebaplerini aydalyn!

Dowamy »

1247 28
Köneler, 9 years ago


Ex jora

Salam hormatly agzalar! Meñ bir joram bar(dy) biz on b.n mekdepden bari jora(dyk). Oñ hasiyeti (myakgo goworya) yenil. Agentda her ibereni alyp yor, yolda zatda biri dagy yalny6yp lak ataysa nomerini alyp galya, kim jan etsede alyp gurle6iberyar, gowja yalbarsan cyk diyip, cykyada etmeyan zady yok (ozuniz du6unensiniz) we s.m...... Mundan ba6gada o...

Dowamy »

1695 48
Köneler, 9 years ago


Strashilka!

15-16 ya6lyja bir gyz bar eken. Oñam jorasynyñ doglan guni. Jorasam d.g ni "jana"da belleyan eken. O gyzam barypdyr, hezil edip dync alypdyrlar. Bu gyz oyune gaydanda eyyam gaty garanky bolup gidipdir. Ol ondada caltjak oyune tarap yorap ugrapdyr. Birden ol gyz yzyndan ayak seslerini e6dipdir. Yuwa6jadan seretse bir adam yzyndan yorap gelyar. Nira...

Dowamy »

1304 31
Köneler, 9 years ago


Kino6ki

Salam agzalar! Sizden 1hayy6. Goren kinolarnyzdan sizde has uly tasir galdyranlardan birki sansyny aydaysanyz, belki bizem goreris! Zaraneye vsem spasibo!

Dowamy »

2049 49
Köneler, 9 years ago


Soygi meselesi

salamcik vsem. Yene soygi temasyda... Mende 1 sorag bardyda! Ine bir yagday. Gyz oglan eyyam esli wagt gurle6yarler. Yone gyzyn joralary, dwayurkalary, hatda yaaaakyn goryan 1 adamsam ol oglan gowy dal, ta6la, sana mynasyp dal, 1000 esse gowusyny taparsyn diyyaler. Sebabi ol oglan cilim cekyar, arasynda aragam icyar. Oglanyn doganam bile bolup bilm...

Dowamy »

1570 30
Köneler, 9 years ago


Degishmejik!

salam agzalar! Men bir degi6mejik aydayyn, gulkunjirak! Bir gun enesi bn agtyjagy da6arda aylanyan ekenler. Agtygyn elindede dondurma bar eken, oñam dondurmasy yere gacyar. Egilip aljak bolsada enesi "balam, goy, yerden hic zat galdyrmaly daldir!" diyyar. Bular yoluny dowam ediberyarler. Enesi yolda birzada taýyp yykylypdyr. Agtygyna yuzlenip "oglu...

Dowamy »

1426 27
Köneler, 9 years ago


Sheylemika??

Salam hemme kishä! Shu saytda her kim "meñ joram, meñ dostum..." diyip her hili mesele gozgayarlar. Yone welin hakykatdanam sho meseler dostdyr joralarnynkymyka yada...

Dowamy »

1018 14
Köneler, 9 years ago


Sheylemika??

Salam hemme kishä! Shu saytda her kim "meñ joram, meñ dostum..." diyip her hili mesele gozgayarlar. Yone welin hakykatdanam sho meseler dostdyr joralarnynkymyka yada...

Dowamy »

657 0
Köneler, 9 years ago


Täze bolamsoñ, kän dü6ünemok

Bagy6lan bu yene men. Men jogap yazjak bolamda teksti yazyp bolamsam a6agynda "shu yere birje gezek dürt" diyip yazylgy. A men dürtüp bilemok, yagny dürtülenok! Nam etmeli aydayyñ...

Dowamy »

840 8
Köneler, 9 years ago


Maslahat berayseniz.....

Salam! Gor6uniz yaly men taze agza! Onki yazgylardan du6nuklì siz eyyam "meni kabul edayin..." yaly sozlerden yadapsynyz, 6on u4inem men diyip durmayyn)))) mana bir maslahat berayseniz yagny men joram bar. Ol eyyam yarym yyldan gowrak 1oglan bn soyu6yar (6o sozi bir halamokda). Bular biri birini gowy goryarler. Yone 1kicirak problema bar. Gyz sorag...

Dowamy »

988 22
Köneler, 9 years ago