Salam hormatly talyplar! Ilki bilen, men siziñ ýene-de ýetip gelýän, tomusky kanikulyñyzy gyzgynjak gutlaýan! Bu ýyl ýokary okuwy gutarýanlaryñyz bardyr, tomus dynç alysha çykýanlaryñyz bardyr, sag-aman ekzamenleriñizi showly tabshyryp, ýurdumyza wepaly ýashlar bolup ýetishmegiñiñizi, ýüregimden arzuw edýärin! Siziñ öñüñizde besläp goýan, myrat-maksadyñyza ýetmegiñizi BEÝIK BIRIBARDAN dileg edýärin! Dashary ýurtlarda okaýan talyplar, sag-aman ilimize eli diplomly dolanyp gelmegini arzuwlaýaryn! Inede sanlyja günden ekzamenler bashlar, köp ýokary okuw jaýlarynda eýýam bashlandyram, okuwlaryñyzda rowaçlyk hormatly talyplar! Men ýaly "talyp" däller, sizem okamzok diýip gynanyp oturmäñ, sizede ishleriñizde uly-uly üstünlikler arzuwlaýaryn!!!

Köneler, Multik tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir