Çagalykda köpümiziň güýmenjesi, eliň bilen bir şekiller edip kölegesini bir zatlara meňzetmek. Men şu wagtlar hem çagalary güýmejek bolsam birinji ulanýan ýolum şul. Käniräk şekiller görkezip ýany bilen sesi hem çykaryp bilseň adyň «Fokusnik» bolýa. Arasyndan betiräk çaga çykyp \"indi pil bolup görkez\" diýäýýä, şolar ýalakda oblom bolmaz ýalak ine metodlar. Genri Börsiliň taýynlan \"Project Gutenberg\'s Hand Shadows To Be Thrown Upon The Wall\" atly kitabyndan göçürülendir, [has kän surat]

Köneler, mc_merw tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir