hormatly agzalar we myhmanlar! türkmenistanyň we türkmeniň döreýşi hakda kän idealar öňe sürülýär. bularyng köpüsi ýapa degýan faktlar bilen delillendirilýän bolsa, käbirleri asla ynanar ýaly däl. hatda erteki derejesindäki zatlary hakykata berimsiz edip görkezyärler we tom tom kitaplar ýazydylar... emma meniň gozgajak meselam ol dal. men şeýleräk bir soragy orta atmak isleýan. siziňçe turkmen mılletı tıre taypararyň hasabyna emele geldimikä ýa-da ilki türkmen milleti döräp soň tire-taýpalara bölündimikä? eger tireleriň hasabyna emele gelen bolsa onda turkmen adyny nämä esaslanyp aldyka, eger-de ilki millet döräp soň tire-taypa bölünen bolsa, onda beyle bölnüşik nämä gerek bolduka? bagyşlaň, bu sorag birazajyk il içindäki ilki towuk dörapmi ýa-da yumurtga soragyna çalymdaşyrak boldy. pikirleriňizi delillendirip ýazaweriň!

Köneler, ýadan. tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir