songky döwür işjengleşen agzalaryng biri "dokmaçy" atly agza. üns beryan bolsangyz aktual temalardan edyan çykyşlary diyseng göwnejay. şonung üçin şu blogy "dokmaçy" agzamyza bagyşlamagy müwessa bildim. eger kimde bu agzadan soramak isleyan soraglary bar bolsa, şu yere yazmaklaryny "dokmaçy"danam gymmatly wagtyny sarp edip jogap yazmagyny hayyş edyarin.

Köneler, ýadan. tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir