Mana senin gozlerinden gitme yok

Gurbannazar Ezizow. “Maňa seniň gözleriňden gitme ýok”

Maňa —seniň gözleriňden gitme ýok.

Maňa —seniň sözleriňden gitme ýok.

Düşün, bu dünýede soňky güne çen

Seniň şatlyk hem gussaňa bagly men.

Seniň ýüpek gijeleňden gitme ýok.

Seniň aýdyň gündizleňden gitme ý...

Dowamy »

810 7
Köneler, 7 years ago


Gormeksiz gyz

ine baryan umydyna budurap,
egnin horlygyna utanyp cala,
uzakda orkestr joshup-titrap,
tans edyar owadan gyzlary bile.

hor ellerin cykaranok yeninden,
olar birden yere yetayjek yaly,
gecip baryan yigitlerin deninden,
gulaga yakymsyz bir sazmysaly.

undup bilem gormeksizje dogla...

Dowamy »

1316 18
Köneler, 8 years ago


Qnet

Hormatly agzalar. Qnet kompanya hakda bilyaniniz bamay. Eger kim sho hakda bilyan bolsa maglumat bermeginizi hayisht etyan!

Dowamy »

760 0
Köneler, 8 years ago


Dutar bilen ajal

Mylly aga bagyşlaýaryn“

Ölüm ýassygynda ýatyrdy Ene.

Gapynyň agzynda otyrdy ajal.

Ene balasyna ýüzlendi ýene:

» Getir dutaryňy,

Çal, köşegim çal!

Gözlem ýümulsa-da çalyber oglym,

Belki ol ýumulan gözlerimi açar«

Çaldy ogly, çaldy,...

Dowamy »

1134 6
Köneler, 9 years ago


Enäniň ýaşy

Günamizi bagyşlaýar Eneler

Sebäp Eneleriň ak süýytli döşi
Köp-köp garalygyň günäsin ötýär
Şeýdibem kemelýär Eneleň ýaşy

Ene balasyna buýurdy ýumuş
Ol diýdi “Özüň et oň ýaly işi”
Ýandy Ene. Emma ötdi günasin
Kemeldi Enaniň ýene bir ýaşy.

“Öýe wagtynda gel, giç gelme ba...

Dowamy »

1070 10
Köneler, 9 years ago


5 lik nadip almaly

examinda okaman nadip 5lik almalay?

Dowamy »

1474 14
Köneler, 9 years ago


Bir dostum bar

Bir dostum bar altyn yaly
yuregimden soyyan ony
Nurun sacyar ol gun yaly
Guneshim diyip duyyan ony

ona yhlas etdigimce
at-abrayim artyp baryar
yoly bilen gitdigimce
beyik bagta dartyp baryar

dostlugumyz guyjedikce
durmush mana gulup bakyar
joshgunymyz mowjedikce<...

Dowamy »

1089 7
Köneler, 9 years ago


Ses nirden geldika

Ulakan howluda yeke ozi galan cagajyk aglap ejesini gozleya, warotan arkasynda ogry cagajyga seslenya. Gapyny ac ejeni tapyp berjek diyip, we shol wagt caga ses esdilya yok acma o seni aldaya ses nirden geldika?

Dowamy »

1147 21
Köneler, 9 years ago


Ich gysgynch

salam talyplar! ichiniz gysanokmay?

Dowamy »

1093 8
Köneler, 9 years ago


Halk-hazynasyndan dur merjenler

Buysanjyn serhedi ynsap.
Her bir gowylygyn goze gorunmeyan syry bardyr.
Yagsylygyn sogabynyn gaymagy iki tarapyn razylygydyr
Durmush suyjiliginin ozeni zahmet.
Korem ozuce anar,kerem.
Gardash yukun dost ceker.
Dili senaly yasulylaryn doga-dileglerini koprak alyn.
agyr hassalara yagsy dilegler edin,...

Dowamy »

890 0
Köneler, 10 years ago


DANALARA GULAK GOYSAN...

Uzagyndan ozuni odar.
Biralym sheyle diyipdir
-kimdir biri hazirki dovurde zerurlygy bolmadyk zady oylap tapsa,o uzagyndan zerurlyk doran mahaly peyda berer.
makaw
Bir alymdan sorapdyrlar:
-Nahili adamy makaw sayyp bolar?
-Idili igenmegi hem owmegi basarmayan adamy diyip, alym jogap beripdir
...

Dowamy »

1016 1
Köneler, 10 years ago


Flash flash flash yolotenda yene gaz yaryldy...

salalam hemma!!!!!!!!!!!!
mary welayatyn yoloten etrabynda yene gaz yaryldy! sheyle bir ot yanya sheyle bir ot yanya. 1 sagatda turkemistanyn 1 yilda yakjak gazyny yakyp dur. ony yapybam bilenoklar. marynyn yolotene yakynyrak ertaplaryndanam hemmesinden gorunya ot. otdun azon gatlagynada zyyany bardyr HOKMAN CUNKI OOO gaty yokarda yanya. ada...

Dowamy »

1715 24
Köneler, 11 years ago


gorman soymek

salam talyplar!
size bir sorag adam gorman soyup bilermi?
dine gyzyn yada oglanyn sesini eshdip yada onam eshtman dine waspyny eshdip soyup bilermi bu mumkinmi sizin pikirinizce?

Dowamy »

1801 50
Köneler, 11 years ago


Deyil Karnegiden bolekler.....

korol Geort V Bukingem koshgundaki kabinetinin divaryna ovadanlap yazylan alty dana sozi gowy goryan eken. Olaryn biri shudur:"Mana arzan ocgini paylaman,almanam ovretmen". Yaranjanlyk -shol arzan ovgidir. men bir gezek yaranjanlyk diyen sozun kesgitlemesini okadym,ony shu yere getiraysem artykmaclyk etmese gerek.Ine,ol:"Yaranjanlyk etmek-adamyn oz...

Dowamy »

1213 7
Köneler, 11 years ago


Cezaaaaaa!!!!!

Salam Talyplar! arman!
her bir adamyn gowy gorup dinleyan aydymcysy bolyar. edil sonun yalam halayan aydymcysyna okunesi gelyar. Kim Ceza'ny halayar? kim ony men yaly gowy gorup dinleyar we aydymlaryny yatdan bilyar? esasanam Yerli Plaka?! Ceza nahili birisi ony tanayan bamy aranyzda yada o barada eshdenleriniz? Gayrat edip gurruni bashga ya...

Dowamy »

1617 24
Köneler, 11 years ago


Deyil Karnegi

Deyil Karnegi nin "Dosty nanensi gazanmaly we adamlara nahili tasir etmeli" diyen kitabyny okan barmy aranyzda? kitap nahili on icinde nameler gurrun berilya? aydyp biljeginiz barmy aranyzda?

Dowamy »

1912 23
Köneler, 11 years ago


Talyp Sozu

Salam talyplar!
sizden hayysht! size bir soragym bar men oturup,turup pikirlendim hic talyp sozunin manysyny tapyp bilmedim mana komek edip biljek barmy?
"TALYP" sozi name many beryar?

Dowamy »

1297 13
Köneler, 11 years ago


ONUM GELENDEN SONUM GELSIN!

Talyplar men size taze tema bilen yuzlenesim gelyar. Biz talyplar okayan yerimizde ac ,pulsuz diyp nalayarys meselem men bir yazgy okadym COOLGUY nikdaki "ac talyplar siz name bisirip iyyaniz" diyipdir. Dogry ac bolmak kyn yone biz ona derek bilim alyas aclygam gecerda Allajan bizi dokluk belasyndan saklasyn! Aclyga hotde gelse bolarla adamyn basyn...

Dowamy »

1944 103
Köneler, 11 years ago


Dushniksizlik

Salam millet! size bir soragym bar. men hic dushunip bilmedim. name ucindir talyplar biri biri bilen gyrlyshyarlar. aytmayan diymeyan sozlerem yok. mena turkmen taltyplaryna beyle zady gelshdiremmok. galandam siz dushunin.

Dowamy »

1487 51
Köneler, 11 years ago


Sizden hayysh

Salam millet men taze geldim hos geldim sag bolun siz bilen tansanyma oran sat hawwa gadyrdan talyplar sag aman okap yormisiniz onson nameler bilen is calysyanyz sizin inte goyberyan temalarynyz bizi gaty gyzykandyryar. Menin sizden bir temada maslahat sorasym gelyar? Coca cola barada maglumat berayin aydylyan gurrunler dogrymyka? Esidisim boyunca...

Dowamy »

2412 67
Köneler, 11 years ago