angliyadan näme maglumat isleüäñiz..okamak üçin,i$lemek üçin gelmek pikiriñiz bar bolsa ol pikiriñizi aüryñ Ata vatanymyzda alan ylymlar-yñyz eterlik bolar,$u ere gelip alym çykypdyr diüip heniz menä e$idemok,gaty yamanlaydym öütüän,onda oziñ nämä i$leüäñ Angliyada diüip sorarsyñz.bu ere diñe köp bilip azdan galanlar geler Hudaya $ükür etmeüänler ge-ler ve $uña meñze$ler.

Köneler, kary tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir