Kellaňiz agyrýan bolsa size täsin çözüm: Burnumuzyň name üçin iki deşigi bar? Dem alan wagtymyz iki deşigi hem birden ullanýarys. Sag tarap gyzgyny, çep tarap sowugy duýýar. Kellaňiz agyran wagty sag burun deşiginizi 5 min ýapyp, çep burun deşiginden dem alyň.

Öziňizi ýadaw duýýan wagtynyz çep burun deşigiňizi, ýapyp sag deşikden dem alyň. Barlaň we peýdasyny görüň!

Sarymsak duzlanyp iýilse dermandan hem öran çalt peýdasy bolup üsgülewigi aýyrýar.

Eger-de agzyňyzdan gelýän ysdan birahat bolsaňyz, agzyňyza birnäçe damja limon syksaňyz ýa-da limon suwy bilen agzyňyzy çaýkasaňyz agzyňyzda hiçhili erbet ys galmaz. Elbetde yzyndan agzyňyzy arassa suw bilen hem çaýkamagy hem unutmaň!

Nahardan öňünçä garpyz iýmek aşgazan agyrsyny aýyrýar we semizligiň öňüni alýar.

Dört aý aç garnyña sarymsak iýseň ak saçlar dökulip ýerine gara saç biter.

Bilim, Mister X tarapyndan 5 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir