Aslynda hemme kişi şeýleräk!!!

Hawa durmuşda örän köp zat bar. Adam pahyr ölmese her zat görjek, olam dogry. Ýöne iň dogry zat özümiz nähili? Aýna seredip men gowumy meni näme bagtly edýä, meni näme begendirýä diýip hiç sorap gördükmi? Hawa köp kişi muňa ýok diýer. Sebäbi aslynda adamzat dünýä geleninden beýläk hiç hili öz üçin ýaşamadyk ýaly. Bolup biler, häzir belki diýýänsiz...

Dowamy »

69 2
Edebiýat, 13 hours ago


Gyz öldürdimikä (hakyky bolan waka)

Gyz öldürdimikä (hakyky bolan waka)
Hawa bu waka hakykatdan hem bolup geçdi. 1997-nji ýyl gyz 11-nji synpdaka (2015-nji ýgaladyylda) kakasyny we oglan doganyny öldürýär we ejesini agyr ýaralaýar (şu wagt ejesi ýaşap ýör). Hawa bu maşgala obaň içinde sylanylýan maşlady, bu henizem şeýle ýöne şol maşgaladan diňe bir ejeleri galdy. Bularyň bir...

Dowamy »

406 22
Sorag-jogap, 5 days ago


Indoneziýadaky Merapi wulkan dagy adatdakysyndan howply ýagdaýa geçdi

Indoneziýanyň merkezinde ýerleşýän Merapi wulkan dagyndan soňky 6 sagadyň dowamynda 36 gezek lawa atylyldy. Wulkanologiýa we geologiki betbagtçylyklary azaltmak merkezi (PVMBG) tarapyndan berlen beýanata görä, wulkanyň kraterinden 50 metr beýiklige ýetendigi aýdylýar.

Şeýle-de beýanatda, ýerli wagt bilen 00.00-dan - 06.00 aralygyna ç...

Dowamy »

80 0
Täzelikler, 5 days ago


Kim bilip bilerkä ???? #talypçy

Internetden gördüki ýok!!! Herkim öz kellesi bilen işlemeli!!!!
1. Uzadygyça gysgalýan zat?
2. Öýjügi açan alym?
3. Oňurgasyzlardaky çylşyrymly göze başdaça näme diýilýär?
4. Lukman size 3 tabletka derman berdi, ony ýarym sagatdan içmeli diýdi. Dermanlary näçe wagtda dynarsyňyz?
5. Ýolda iki adam sataşýar. Kiçi bo...

Dowamy »

196 10
Sorag-jogap, 1 week ago


Türkmen gyzlary #talypçy

Goşgy....

Dowamy »

120 0
Täzelikler, 1 week ago


Ýigitler #talypçy

Şeýle dälmi gyzlar!!!!

Dowamy »

217 18
Täzelikler, 1 week ago


Biologiýa dersinden bäsleşikde gelen soraglar #talypçy

Biologiýa dersinden bäsleşikde gelen käbir soraglar:
1. Pyşsyllaryň çanagynyň (pansiriniň) arka gapagy nähili atlandyrylýar?
Jogaby: Karapaks
2. Öýjügiň programirlenen ölümi?
J: Apoptoz
3. Y hromosoma bilen bagly nesle geçijilige näme diýilýär ( bu nesle geçijilik diňe kakadan ogluna gaçýär)?
J; Golandriki...

Dowamy »

130 8
Bilim, 1 week ago


,,Altyn asyryň altyn zehinleri" atly bäsleşik!!! #talypçy

,,Altyn asyryň altyn zehinleri" atly mekdep okuwçylarynyň arasyda geçirilýän iň bir gyzgalaňly bäsleşikleriň biri. Bu bäsleşik türkmen dili we edebiýaty, rus dili, iňlis dili, geografiýa, biologiýa, himiýa, fizika, matematika, informatika, taryh dersleri boýunça 7-11 synplar aralygynda geçirilýär. Adatça köp dersleriň sowallary okuw kitaplaryndan e...

Dowamy »

139 7
Bilim, 1 week ago


Aglamak ....... #talypçy

Aglamak, ähli janly-jandarlarda geçýän fiziologiki prosesdir. Şeýle-de bolsa, adamlaryň dökýän gözýaşlary beýleki jandarlardan tapawutlanýar. Dürli duýgulary beýan etmek üçin aglaýan ýeke-täk jandarlar adamlardyr.
Aglamak saglygyňyza peýdaly
Birnäçe ýyl bäri gözýaş ejizligiň, käte hatda manipulýasiýanyň alamaty hökmünde görülýär. Özüň...

Dowamy »

71 0
Bilim, 1 week ago


Ýene-de sorag

1. Uzadygyça gysgalýan zat näme?
2. Haýatyň üstünde 5 guş otyr. Bir awçy geçip barýarka 2-sini atýar. Näçe guş galýar?
3. 30 ýaryma bölüp 10 goşsak näçe bolar?
4. Ukynyň iň agyr wagty haçan?
5. Haýsy gapdan nahar iýip bolanok?

Dowamy »

214 8
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Eger sorag berseler haýsysyny saýlardyňyz?

1. Siz üçin gelejegiňizi ýagtyldan ýoluňyzy açan ynsan gowumy ýa-da söýgüliňiz?
2. Size ilkinji harpy sany öwredenmi ýa-da durmuşyň kyn meselelerinde baş alyp çykmagy öwreden ynsan?
3. Sizi köp agladyp durmuş bilen tanyşdyranmy ýa-da ähli syrlary sizden gizläp sizi begendirenmi?

Dowamy »

130 4
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Kim bilýän bolsa aýdaýsyn

Saparmyrat Trkmenbaşynyň haýsy ýazan goşgusynda şu sözler barka:
"Lagly-merjen daşlarynyň syrçasy" diýen. kim bilýän bolsa kyn görmän şol goşgynyň ähli topbagyny ýazaýsyn

Dowamy »

81 0
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Uky barada üýtgeşik maglumatlar

2008-nji ýyldan başlap, Bütindünýä uky lukmançylygy birleşiginiň başlangyjy bilen, her mart aýynyň ikinji hepdesiniň anna güni Bütindünýä uky güni
2015-nji ýylda alymlar ukynyň adamyň ýaňy-ýakynda ýatdan çykarylan maglumatlary ýatlap bilmek ähtimallygyny iki esse ýokarlandyrýandygyny anykladylar.
Awgust Kekule uklap ýatyrka benzol for...

Dowamy »

126 0
Bilim, 3 weeks ago


Günler

19-njy noýabr Bütin Dünýä erkekler güni.
8-nji mat Bütin Dünýä zenanlar güni.
11-nji oktýabr Bütin Dünýä gyz çagalar güni.
14-nji fewral süýgüliler güni.
15-nji fewral ýalňyzlar güni diýip belläliň diýip ýazypdyrlar. Sebäbi şonda ýaňyzlar üýşüp, biri-biri bilen tanşyp söýgüli bolsunlar. Indiki ýyl bu güni bellemezler ýa...

Dowamy »

155 1
Täzelikler, 3 weeks ago


TÄZE ÝYL 2021

Salam hormatly Talyplar.com agzalary siziň ähliňizi we hemme türkmen halkyny ýetip gelýän 2021-nji ýyl bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Bu ýylda ähliňize ilki bilen jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, bagty, üstünligi, şowlulygy, söýgini, rysgaly...... aý umuman her kimiň öz arzuwlarynyň we hyýallarynyň amala aşýan ýyly bolmagyny dileýän. Ýaňky ý...

Dowamy »

92 4
Täzelikler, 3 weeks ago


Altyn asyryň altyn zehinleri atly bäşleşik

Bu bäsleşigiň etrap, welaýat tapgyrlary nähili geçirilerka. Kimler geçen ýyl bu bäseşige gatnaşyk näçinji orunlara eýe boldy. Kim bu hakda bilýän bolsa ýazaýsyn.....

Dowamy »

250 17
Sorag-jogap, 3 weeks ago


Aýaz baba

Häzirki döwürde Aýaz baba diýlip atlandyrylýan Santa Klausyň taryhy taýdan keramatly Aziz (Aýa Nikola) Nikolaýdan gelip çykypdyr diýlip hasaplanýar. 4-nji asyrda Antalýa Demre şäherinde ýaşaýan Aziz Nikolanyň öz dinine gaty wepaly we ömrüni dinini ösdürmäge we öwretmäge bagyş eden grek ruhanysydygy mälimdir.

Aziz Nikola wepaly we ki...

Dowamy »

186 12
Bilim, 3 weeks ago


Fobileriň köp duş gelýäni

Awtofobiýa: ýalňyz bolmakdan gorkmak.
Agliofobiýa: agyrydan gorkmak
Agorafobiýa: açyk ýerlerden ýa-da märekeden gorkmak
Aýhmofobiýa: iňňelerden we beýleki ýiti zatlardan gorkmak
Amaksofobiýa: ulag sürmekden gorkmak
Anginofobiýa: bogulmakdan gorkmak
Androfobiýa: erkeklerden gorkmak
Antropofobiýa: adam...

Dowamy »

117 1
Bilim, 3 weeks ago


Fobiler

1. Ablutofobiýa-ýuwunmakdan gorkmak.
2. Agirofobiýa-ýoluň beýleki ýüzüne geçmekden gorkmak.
3. Agorafobiýa-köpçülikden ýa-da açyk giňişlikden gorkmak.
4. Aýlurofobiýa-pişikden gorkmak.
5. Akluofobiýa-garaňkylykdan gorkmak.
6. Akrofobiýa- beýik ýerlerden gorkmak.
7. Akustikofobiýa- käbir seslerden gorkmak.

Dowamy »

108 6
Bilim, 3 weeks ago