Toýuňa gutlagym!

Sen diysem öwrülse garagym tüme..
Tutardym adyňy gaýgyrman gözüm.
Garylsa, Sen diýsem kükregim ýere.
Goýsada urmasyn Mejnun ýüregim.
Şondada adyňy tutaryn mydam.
Söýgimi gowşurman näzik güllere.
Diňe Sen bolardyň ömrüň gunçasy.
Diňe sen bolardyň yşkyň nowçasy.
Şonun üçin bu dünýäde geregim.

Dowamy »

584 1
Edebiýat, 1 year ago


Ökünç we şükür..!

Gaharym gelýär,
Edilmedik işlerme....
Gynandym kän..
Wagt ýetmezçiligine
Ejizledim ýitirenlerime
Köýdüm boş pikirlerime
Ýetmedik erkime.
Ýer tutmadyk örküme.
Tutaşmadyk ataşyma
Orun almadyk bakyşyma..
Eý dünýe köňlimi darlama.
Giňlik ber, omrimi kişä baglama.
Orun...

Dowamy »

647 1
Edebiýat, 1 year ago


Žanna Friske.. bagyşlaýaryn!

Bahar günleriniň gysgalşy ýaly.
Gülleriň
wagtdan öň so:lşy mysaly,
teşneligi bilen galypdyr dünýä,
Sensiz aýdymlaryň teňleşýär haly..

Ykbal öwrümine düşünmeklik kyn.
Has çetin,
gizlemek hakykatlaryn
Sensizlige uýgunlaşman henizem
Çalýarlar sazyny gamgyndan-gamgyn.

Dowamy »

622 7
Edebiýat, 1 year ago


Ussat Saragt Babaýewiň eserlerine..

Gudrata öwürüp eden işini,
Her eseriň, täsin dünýäsi bilen.
Göýä jan beripdir mele toprakdan..
Sungat diýen jady:ň hemlesi bilen.

Heýkeller bir syry gizleýän ýaly,
Imrindigiň saýy açylýar sergi,
Ussadyň erkine haýran galmaly,
Çünki her düwünde ekipdir söýgi!

Belki bu sungatda,...

Dowamy »

545 0
Edebiýat, 1 year ago


Obama.

Saňa gelip janym aram tapanym,
Howaňa zar bolup, ganaýyn salym,
Seniň her säheriň, baharyň gelşi
Sensizlige uýgunlaşman näçe ýyl,
Geldim, salym rahatlygyňa döz meni.

Mele toprak, mähriň duýup goýnuňda,
Ymyzgansyn aran gozler az wagt.
Aladadan, gussalardan saplanyp,
Irkileýin, gör nähil...

Dowamy »

673 1
Edebiýat, 1 year ago


Mährem ojak soňky pursat gaşyňda!

Mährem ojak! Soňky pursat gaşyňda,
Hoşlaşmak isleýär bu däli göwün.
Gaýtaryp berilmez, bilýän.. bolsada
Begensede atygsaýar ýüregim.
Bir wagtky gyzgalaňly leksiýa,
Arzyman sapaklary küýseýär.
Halypalaň söhbetiniň yssysyn,
Küýseýär galagolply bolsada,
Synaglaryň, hasaplaryň hossasyn.

Dowamy »

710 1
Edebiýat, 1 year ago