Bahar günleriniň gysgalşy ýaly.
Gülleriň
wagtdan öň so:lşy mysaly,
teşneligi bilen galypdyr dünýä,
Sensiz aýdymlaryň teňleşýär haly..

Ykbal öwrümine düşünmeklik kyn.
Has çetin,
gizlemek hakykatlaryn
Sensizlige uýgunlaşman henizem
Çalýarlar sazyny gamgyndan-gamgyn.

Heý erkine buýsanýan höküm...
Şunça ylymlara ýetsede emriň!
Ýetse-de, ötsede şonçama gezek
Erklije gülüňi gorap bilmediň!

Wah höküm.. näme etsin?
ýazgytda bolsa
Talantlary gerekleýär Hakykat,
Goý olara gowlyklary eçilsin!
(Olarsyz ýaşamak nähili adat?)

Edebiýat, Berdi T tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir