"Söýgüm" diý-de, ýaz meni!

"Söýgüm" diý-de, ýaz meni!

Düwün düwün bolup, galdy ýüregim,
Gir kalbyma, şol düwünden çöz meni,
Sönmez söýgüm, çäresizligim meniň,
Al ýüregiňe "söýgim" diý-de, yaz meni!

Ellerimiz söýgi bilen görüşsin,
Gözlerimiz bakyşlarda sözleşsin,
Leýli bilen Mejnun bu gun gowuşsun,
Al kal...

Dowamy »

224 0
Edebiýat, 2 months ago


SEN GITDIŇ (oýlanma)

Hasratym ýaş bolup akmalydy gözlerimden,emma aglamadym aglap başarmadym.
Gitdiň..
Seni däliräp süji arzuwlar bilen söýerdim.
Arzuwlarym seniň bn bolmakdy,arzuwym teniňde eremekdi,arzuwym şatlygymy,gaýgymy seniň bilen paýlaşmakdy muny saňa aýdyp ýetişmedim.
Çünki ýanyma geleniňde gözleriňe seredip sözlejek sözlerim unudar...

Dowamy »

333 3
Edebiýat, 2 months ago


Sözbaşy

S​özbaşy
Bismillähirrahmänirrahym

Gör nähili gowy kalba sygmadyk
Duýgylarmy Seniň bilen paýlaşýan
Ýüregimi gije-gündiz ýygladyp

Bu sözleri anyk beýan etmäne
Ylahydan ylham söz gory gerek
Aýdyň hakykaty aýan etmäne

Eý meniň goşgymy okap oturan
Musulman doganym !

Dowamy »

303 8
Edebiýat, 2 months ago


Iň gowy form saýt Talyplar.com (meniň üçin )

Hemmämiziň bilşimiz ýaly Türkmenistan ajaýyp form saýta mätäç.
Meniň üçin iň gowy türkmen form saýt Talyplar.com

Sebäpleri:

1-nji sebäp. Saýt 2007-den bäri diri 😃 Ýagny saýtda ýazan zatlaryň uzak wagtlap durýar.Elbetde başgada gaty gowy form saýtlar bar dizaýn we ş.m zatlary bu saýtdan iki esse gowy ýöne basy...

Dowamy »

427 4
Täzelikler, 2 months ago


Şirinaýyma...

Bu sözleri ýazmagymyň maksady ýüregime sygmadyk duýgylarymy söýgülime ýetirmek .Belkide bu sözleri Şirinaýym okar.

Şirinaý
Şu ady eşdenimde ýüregim jigläp gidýär.Diňe bir iki üç gezek däl her gezek eşdenimde ýüregim jigläp gidýär .Näme üçin beýlekä?
Bu nähili söýgi boldygy,bu nähili duýgy boldygy ? Ynanyň bu duýgyny beý...

Dowamy »

273 5
Edebiýat, 2 months ago


Derwezeban türgenleşigi

Derwezeban türgenleşigi

Hemmä salam ! Çagalygymdan bäri men futbol esasanam derwezeban (warata) türgenleşigi bilen gyzyklanýan.Çagalykdada ,okuwçy döwründede ,häzirem derwezebanlyk bilen gyzyklanýan.Şu ugurdan google-den hem gözleşdirip gördüm.Türkmen dilinde entek derwezeban türgenleşigi barada zat ýok eken.Türk dilinde tapsa bolýa...

Dowamy »

350 0
Sorag-jogap, 6 months ago


Daşyna çyk

Sensiň seçgin hyrydarym,
Çyk ylhamym daşyna çyk .
Diýeýin dünýämde barym,
Çyk ylhamym daşyna çyk .

Joşuň kalbyň düşeginde,
Adyň aňyň üçeginde,
Nämişiň bar içerimde?
Çyk ylhamym daşyna çyk .

Agdarma aladam agdyk,
Bes ýylgyraý kän agladyk,
Syrdaşyň bolaýyn sadyk,

Dowamy »

563 2
Edebiýat, 7 months ago


Gmail näme ? Gmail haçan döredildi ? Gmail barada gyzykly maglumatlar .

Gmail (Google e-mail) Google -yň mugt web poçta hyzmatydyr.Gmail ilkinji gezek 2004-nji ýylda ýapyk beta görnüşinde durmuşa girizildi we diňe çagyryş boýunça ulanylyp boljak ýagdaýda dowam etdi .2007-nji ýylda bolsa Gmail beta-dan doly aýrylyp hemme internet ulanyjylaryň ulanyp biljek şekilde täzeden döredildi .
Google -yň e-poçta we hasabyň...

Dowamy »

603 1
Tehnologiýa, 8 months ago


Google näme ? Google haçan döredildi ?Google kim(ler) döretdi.Google barada gyzykly maglumatlar .

Google näme ? Google haçan kimler tarapyndan döredildi ?Google barada gyzykly maglumatlar "Internet.tm"web saýtynda .

Hormatly okyjylar !Internet.tm saýtyna Chrome pragrammasyndan "Gyzykly.weebly.com"ýazyp gözledip girip bilersiňiz .Internet.tm saýtyna türkmen internet älemini ösdürmäne goşant goşmak maksady bilen dürli gyzykly we pe...

Dowamy »

622 0
Tehnologiýa, 8 months ago


İnternet.com ( internet barada gyzykly maglumatlar)

Biziŋ maksadymyz.

Türkmenistan watanmyzyň internet meýdanynyň giňeltmäge öz şahsy goşandymyzy goşmak ,internet dünýäsinde bilýän maglumatlarymyzy okyjylarymyza giňişleýin düşündirmek,internet google ,imo ,saýt açmak , we ş.m-ler barada gyzykly we peýdaly bloglary döretmek .
Hormatly okyjylar ! Eger siz hem internet we ş.m-ler...

Dowamy »

588 0
Tehnologiýa, 8 months ago


Gyzykly.weebly.com (saýt täzelikleri)

Hormatly okyjylar ! Gyzykly.weebly.com saýtymyzda manyly sözleri okap,degişmeler dünýäsine syýahat edip,şirin şygyrlardan lezzet alyp ,täsin suratlar bilen tanşyp wagtyňyzy manyly we gyzykly geçirip bilersiňiz.Saýtymyza dürli temadan ýygy-ýygydan gyzykly suratlar goýulýar.
Hormatly ildeşler ! Saýtymyz barada öz pikirlerňizi paýlaşmagyňyzy...

Dowamy »

715 12
Täzelikler, 8 months ago


Namaz okaÿan nur (bolan waka)

Bu wakany yazmagymyn esasy sebabi gynansagam su saytda Allatagalanyn bardygyna sùbhe edÿàn kàbir agzalarmyza hakykatdanam Allatagalanyn bardygyna subutnama bolup biljek birnàce hakyky ôz durmusumda bolan,ôz gôzùm bilen gôren bir tàsin wakany aÿdyp bermekci.
2015-nji ÿylda ÿagny Balkan welaÿatynyñ Tûrkmenbasy $àheriniñ 20980 harby bôlùmùnde gu...

Dowamy »

938 22
Edebiýat, 9 months ago


Hacana Cenli

Gyl ùstùnde gezÿaris,
Hacan taÿjak nàbelli.
Gitjegmizi syzÿarys,
Galjak hacana cenli?

Geldik bu synag ÿere,
Kôkùnden synan ÿere,
Bu agyr synaglara,
Dôzjek hacana cenli.

Gezme ÿalandan aglap,
Hem biwepa bil baglap,
Ili ôzùñi agdap,
Gezjek hacana cenli.

Bolma...

Dowamy »

393 0
Edebiýat, 9 months ago


Gyzykly.weebly.com

https://gyzykly.weebly.com

Degişmeler dünýäsi
Manyly sözler
Täsin maglumatlar
Täsirli goşgy setirleri
Gyzykly hekaýalar
Hemmesi (ve daha fazlasi) gyzykly.weebly.com web sahypasynda.Okaň,göriň,gülüşiň,lezzet alyň. Wagtyňyzy gyzykly we manyly geçiriň. Nesip bolsa saýtymyzy gün-günden ösdüreris.S...

Dowamy »

809 1
Täzelikler, 9 months ago


Adama meňzeş gurçuk ýaly jandarlar (bolan waka)

Çagalykda örän elhenç ,gorkunç zatlary görüpdim.Ýaňy ýörjen -ýörjen bolup aýak üstüne galan wagtlarym elime ary balyndan boşan kiçijik bedrejigi alyp öýümizden uzaklaşyp gidipdirin .Men ol bedrejigi juda gowy görerdim hiç ýanymdan aýrasym gelmezdi.Şol wagt düýşimmi ýada huşum anyk bilemok emma meni palçykly turbalaryň üstünde arkanlygyna gidip barý...

Dowamy »

758 11
Edebiýat, 10 months ago


Mugt saýt açmak we dolandyrmak

Salam hormatly talyplar.com .saýtynyň agzalary we myhmanlary .Eger siz mugt saýt açmak we şol saýdy özbaşdak dolandyrmak isleýän bolsaňyz bu gaty aňsat .Bilnişi ýaly intirnet äleminde birnäçe saýtlatdan peýdalanyp mugt saýt açyp bolýar .Meselem Ucoz.com , simplesite.com,weebly.com we ş.m .Meniň size maslahat berjek mugt saýdym weebly.com .Weebly....

Dowamy »

553 4
Edebiýat, 10 months ago


Aýralygyň aýdymy

Paraladyň kalbymy
Harladyň hyýallarym
Geçdi söýgi salgymy
Ýapyk saňa ýollarym

Nüçin meni söýmediň
Birje hoş söz diýmediň
Öň halymy duýmadyň
Indi hem duýaýmagyn

Ynsan kalbyny jeňde
Goýup bormy eýsemde ?
Indi meni söýseňde
Söýýärin diýäýmegin
...

Dowamy »

412 2
Edebiýat, 10 months ago


Ak gar

Çagajyklar oýnamana çykdylar
Çykdylar hezillik gar ýagýar diýip
Şatlandylar ,oýnadylar,bökdiler
Asmandan zemine nur ýagýar diýip

Saňa ýaş kalbymda gyzgyn söýgi bar
Ak gar adamlara paýlaýar bagty
Ýagsana ,ýagsana ,ýagsana ak gar
Ýene -de ýagsana ýagmaly wagty

Akja ýelek...

Dowamy »

368 0
Edebiýat, 10 months ago


Agşam ara çagy

Gör inhä ýene -de Gün ýaşyp gelýär
Gör inhä ýene -de garalýar asman
Agşam ara çagy ajaýyp bolýar
Synlaýan dünýäni ýüregim gysman

Ýyldyzlar görinýär ýuwaş _ý uwaşdan
Hanha Aý hem Ýere şöhlesin saçýar
Ajaýyp wakalar geçip dur başdan
Nüçin gowy günler howlugyp geçýär

Gündog...

Dowamy »

355 0
Edebiýat, 10 months ago


Undulmajak eken mekdep ýyllary

Undulmajak eken mekdep ýyllary
Oýnap -ýaýnap geçirerdik günleri
Partadaşa gowşurardyk gülleri
Ah çagalyk ýyllary

Ýürejikden dolar ýaşlyk depderi
Iki arada gatnar söýgi hatlary
Gijelerne bolsa alagalmalar
Goňşylaryny ýatyrmazdy itleri

Gündizlerne ogrun -ogryn seredip

Dowamy »

464 0
Edebiýat, 10 months ago


G.Amannazarow Goşgylar programmasy

Salam hormatly Talyplar.com saýtynyň agzalary we myhmanlary ! Bu mowzygy edil ýaňyja dostluk .ru saýtynda hem paýlaşdym we siziň bilen hem paýlaşmagy ýüregime düwüp inhä şu mowzygy ýazyp otyryn .Hormatly okaýjylar bu gün meniň üçin juda bagtly günleriň biri boldy .Sebäbi goşgylarym play markede çykdy .Siz ony play markede girip Sloth games studýasy...

Dowamy »

511 4
Täzelikler, 10 months ago


Eserler.weebly.com

Salam hormatly saýt agzalary we myhmanlary .Eger siz täsirli goşgylary gyzykly hekaýalary we gündelik bolan wakalary okamak isleýän bolsaňyz onda eserler.weebly.com web saýtyna çagyrýaryn .Ol ýerde siz ýaş şahyrymyz Gerçeknazar Amannazarowyň döredijilik dünýäsine syýahat edersiňiz .Onda näme mähribanlar okamak sizden gyzykly maglumatlary ýetirmek b...

Dowamy »

562 4
Täzelikler, 10 months ago


Gundelik.lark.ru

Salam hormatly saýt agzalary we myhmanlary. Eger siz gyzykly hekaýalary manyly goşgylary gündelik bolan wakalary okamak isleýän bolsañyz onda sizi Gundelik.lark.ru saýtyna çagyrýarys. Ol ýerde siz ýaş şahyrymyz Gerçeknazar Amannazarow döredijilik dünýäsine syýahat edersiñiz. Onda näme mähribanlar okamak sizden ýetirmek bizden bolsun. Gundelik.lark...

Dowamy »

899 3
Täzelikler, 2 years ago


Muhabbet /Gerçeknazar Amannazarow

Sen şeýle mâhriban
Sen şeýle eziz
Wasbyñy sözlârden sözlerim ejiz
Beýle muhabbeti beýle duýgyny
Görmândim bilmândim duýmandym heniz

Yşgyñdan meýmiräp gansadym çensiz
Bir sekundam ýaşap bilmerin Sensiz
Diýýârler "Hiç bir gül tikensiz bolmaz "
Sen bütin barlykda dörân bir kemsiz <...

Dowamy »

807 3
Edebiýat, 2 years ago


Aýdym düzmek barada

Şygyr bilen gyzyklanýan we aýdymyñ sözlerini ýazmana synanýan dostlarmyza azajygam bolsa kömek bermek maksady bilen ýazan bu makalanyñ Enşalla peýdasy deger.
Aýdym sözlerinde öñiñde bir adam bilen gürleşip duran ýaly ýazmak açyk ýyljak lirika baý sòzleri tapmaly. Mümkin boldugyndan ýönekeý üýtgeşik tâze jümleler tapmak hökmandyr. Ýene-de m...

Dowamy »

927 0
Täzelikler, 2 years ago