Biziŋ maksadymyz.

Türkmenistan watanmyzyň internet meýdanynyň giňeltmäge öz şahsy goşandymyzy goşmak ,internet dünýäsinde bilýän maglumatlarymyzy okyjylarymyza giňişleýin düşündirmek,internet google ,imo ,saýt açmak , we ş.m-ler barada gyzykly we peýdaly bloglary döretmek .
Hormatly okyjylar ! Eger siz hem internet we ş.m-ler bilen baglanyşykly gyzyklanýan maglymatlarňyz (soraglarňyz) bar bolsa biziň internet sahypamyzda sorap bilersiňiz .Elbetde elimizden gelen kömegi ederis.Egerde internet ,saýt açmak ,imo we ş.m-ler bilen baglanyşykly bilýän zatlarňyz bar bolsa Internet.com-daky "Forum" sahypasynda paýlaşmagyňyzy soraýarys.
Saýta aşakdaky salgy boýunça Chromadan girip bilersiňiz.

https://gyzykly.weebly.com

Tehnologiýa, Gerceknazar tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir