Ýere düşen her bir däne gögerip çykýar. Näme üçin garynjaň ýeriň teýinde toplan däneleri gögerip çykanok?
Alymlaryň anyklamagyna görä,garynja ýeriň teýinde toplan däne we tohumlary ikä bölüp goýýan eken. Tohumlyk däne ikä bölüp goýulsa,toprak hernäçe hasylly bolsa-da gögerip çykmaýan eken. Ýöne garynja kaşniç dänesini iki däl-de dört bölege bölýän eken. Haýran galan alymlar kaşniç tohumynyň üstünde tejribe geçirip görseler,ajaýyp açyş edildi. Kaşniç dänesi ikä bölünse hem gögerip çykýan eken, diňe dört bölege bölünse gögerijiligini ýitirýän eken.
*Buda Allatagalaň gudraty dälmi eýse?!

Täzelikler, Гость tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir