Gyzyn ejesi aradan chykydy. Bir gun gyz kakasyna bir hakykady aytmakychydy.Yone aytmaga chekinyardi.Gyzyn kakasy gyzyny hich kime dozenokdy.Gunler gechdi bir gun gyz kakasyna durmusha chykmak isleyandigini aytdy. Kakasyna aydanda kakasy yok diyipdi.Gyzyn kakasy: «Gyzym sadaka baryaryn sana name getireyin»diyyar.Gyz hem kaka mana dishin arasynda galan eti getir diyyar.Kakasy dolanyp gelyar dishinin arasyndaky eti chydaman ayyryarnyny aytyar.Gyz kakasyna ozunun chydap bilmeyandigini aytyar.

Köneler, ruslanjan tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir