Adagly... Shu zady kim oylap tapdyka. Nämä gerek, öz balañy abray, ya-da bagt tapmak magsatda söymedigine zorlap bermek. "goñshymyzyñ 3 öküzi bardy. A, bizde sygyr köpdi. Ol hem süyt gatyk ichesi gelenmi nämemi sygrymyzy sorap gelen, bir güni. Bizem öküzi bilen chalysdyk." A yöne adam adama. Ony sorap gelene ya-da tanyshyña niyetläp bolmaz. Biziñ türkmen gyzlarymyz akylly-hushly, terbiyeli... Her bir gyz-oglanyñ özüniñ duygulary, özüniñ söygüsi, bagty bar. Shol bagt üchin biz näme üchin göreshemizok. Eysem näme, ömür boyy söyeniñden ayra düshüp adaglyñ bilen "bagtly" bolan bolup yashamak hezmikä??? Dostlarym, söygi mukaddesdir. Söygümiz üchin göresheliñ!!!

Köneler, hallboy tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir