Dejjalyň on emri.
ABŞ-nyň Jorjiýa ştatynyň Elber County şäherinde 1979-njy ýylda dejjalyň on emri ýazylan sütünler guruldy. Anyk kim tarapyndan gurlany belli däl.
6 sany granit daşlaryň ýüzüne 8 sany häzirde ulanylýan, 4 sany gadymy dilde ýazylan 10 emr bar. Ol emrler dejjalyň on emri hökmünde bilinýär.
4 granit daş bir birine aýry taraplara bakan ortasynda inçe bir granit sütüniň ýokarsyna ýerleşen granit gapakdan ybarat.
5.47 metr beýiklikdäki daşlaryň agramy 108 tonna (107.840 kg).

Georgia Guidestones diýlip bilinýän bu ýadygärligi, özlerini, ''Altyn çagy gözleýän bir topar Amerikaly'' diýip beýan eden “R. C. Christian” topary tarapyndan, 1979-njy ýyl iýun aýy taryhynda kimlerdigi hiçkime mälim bolmadyk paýlaşmazlyk adynda gizlin ähtleşme ýapylan Elberton Granit şereketi tarapyndan gurlandygy beýan edilýär.
Daşa ýazlan dejjalyň on emri.
1. Dünýä ilatyny elmydama tebigat bilen sazlaşykda 500,000,000-den pes saklaň.
2. Tapawutlaryň we laýyklygyň köpelmegini paýhasly dolandyryň.
3. Adamzady täze janly ýeketäk dil bilen birleşdiriň.
4.Höwes, iman, däp-dessurlary we hemme zady dolandyryň.
5. Diňe kanunlar we kazyýetler bilen adamlary we halklary goraň.
6. Jedelleriň hemmesini adatdan daşary kazyýete eltiň.
7. Kiçijik kanunlardan we peýdasyz teswirnamalardan gaça duruň.
8. Şahsy hukuklary sosial borçlar bilen deňleşdiriň.
9. Hakykata, gözellige, söýgä, bakylyk bilen sazlaşykly gözlegiň gadyryny biliň.
10. Dünýäde rak keseli bolmaň, tebigata ýer goýuň, tebigata ýer goýuň.

Bu emri ýazanlar şübesiz masonlardyr. Mason diýmek daş göteriji diýmek. Olar dünýä ilatyny azaldyp täze dünýä tertibini gurmakçy bolýarlar.

Bilim, Khanture tarapyndan 5 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir