bir gyz bar sadadan owadan, özüne seretyan,geyinmani, halayan.daş töweregindakileri alçak göwünliligi bilen özüne çekyan.akylyda özüne gerek ölçegde bar.gezmani,alyş-veriş yapmany,in son model telefon götermani halayan gyz... beyleki gyz gaty sada spor geyinya gözündede äynek.no diysen akylly,köp wagtyny okamak,bir zatlar öwrenip taze zatlar keşbetmegin ugrunda umuman hiç kim bilen işi yok,her kimin bilmedik soraglaryny daş edip çözyan... siz haysy gyzy özünize mynasyp görerdiniz?:)

Köneler, gulci tarapyndan 10 years ago
  gulci 10 years ago
 • govy. siz nahili eagle8?
  eagle8 10 years ago
 • şükür. menem erbet dal. jyklap gidyanow..

  senem hergün gije giryanmi?
  gulci 10 years ago
 • ukym gelmese giryan...
  usher 10 years ago
 • salam hemme saytdaki agzalara.
  gulci 10 years ago
 • salam usher!
  eagle8 10 years ago
 • salam aşyr
  usher 10 years ago
 • salam gulci buwunom uki tutonokmy?
  usher 10 years ago
 • eagle8 dos sanada salam...
  eagle8 10 years ago
 • gijaniz rahat bolsn
  gulci 10 years ago
 • her vagytky yaly...yok nesip bolsa ertir doktara gitjekga. önler azajygam bolsa uklayadym welim...ejeme jan edip aytyan welin mamanlan süydünden ugradayynmy süyt içsen ukyn geler ,ya uzak gün yatyanmy öyüni silkele agşama çenli govy yadasan ukyn geler diyip güldirip hezil etdirdi:)
  usher 10 years ago
 • ejenem dogry aydypdirda öýüňi silkele gowy yadasanam yatyryara.
  eagle8 10 years ago
 • güljan
  sen irden bir gün sagat 6-7 arasy tur. we daşaryda yarym sagat töweregi parkda otur ya-da spor yap. yöne daşaryk çyk we güneşi görsün-da gözün irden.

  eger şeyle edip gör, we sen ukyn düzelmese son mana gelay.
  gulci 10 years ago
 • hiç eştmedim govy maslahat.sag bol!
  tmheart 10 years ago
 • ýenede açdyňyzmaý şu çyzygy?
  tmheart 10 years ago
 • hemmäňiziň ertiriňiz haýyr!
Teswir ýazmak üçin Içeri gir