Watandan uzak bolsan gaty erbet turkmen naharlarny küýseýän ekeniň.öňler abatdakam kawagt gidip,höwes edip pizza,burger ya shuna menzesh eyle-beyle fast iyen bolyadym,ýöne gyzgynjak turkmen çorbasynyn,palawnyň,mantysynyň yerini tutyp biljek nahar yok ekeni :) Mena Londandan tapmadym.özüm bishireyin diysemä yumurtga çakmakdan başga başaryan zadym yok,öyümdakilerem menden gowy däl bar bilyanleri pizza. şoň üçin özüm owrenmegi karar berdim. Geliň şu blogda bilyan trkmen naharlarmyzyň bişirilşini yazalyň.

Köneler, daKING tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir