1 erkek 1 zenan. Teswırlerınıze garashyan

salam hormatly yashlar. Uzak aradan son sızın bln bolmak dıysen buysandyryjy. Men hachan da bırzatdan gachmak ıslesem shu yere gelyan we öz duygularymy sızın bln paylashyan. Sızın yazan zatlaryma yazan jogaplarynyz we teswırlerınız hatda tankytlarynyz hem mana yarayar. Bularyn hemmesı menın eshıtmek ısleyan zatlarym we shonun uchın öz tankytynyzy,...

Dowamy »

1306 33
Köneler, 7 years ago


Gyz namysjanmy yada erkek...

salam millet yene de men.menin geçen gezek yazan yazgyma jogap yazanlara ilki bln öran minnetdar. yöne men birzady bellap geçesim gelyar, men haysy gyz bln hem söyüşen bolsam ony yary yolda goymadym.üstüme düşen ahli jogapkarçilikli wezipani yerine yetirdimmikan diyyan.
men etjegimi edip gaçyp gitmedim. yöne biri menin yazgyma şeyle jogap...

Dowamy »

2659 41
Köneler, 8 years ago


Okaman geçman!!!YNANYAN YNANAMOK

söygüdir dostlarym durmuşyn taji
tapyşmak süyjidir ayralyk ajy...
(A.Kekilow)

salam hormatly talyplar...men şu yazgyda gysgajyk öz başdan geçirenlerimi aydyp, sizin kömeginiz bln belli bir netija gelmek isleyan.Men önler söyga ynanyan adam daldim, söydüm, yandym diyselerem gülüp geçyardim.Yöne...

Dowamy »

1654 34
Köneler, 8 years ago


Help me

salam millet.sizden hayyş mana bir aydym gerek şony mana tapmaga kömek edayin...aydymda şeyle sözler bar_ilkinji söygümi akitdi yyllar.men ony yatlayan güneş çykanda...bilyan bolsanyz nirden tapjagymy aytsanyz gaty hoşal bolardym
sagbolun...

Dowamy »

623 4
Köneler, 8 years ago


Buysanç

gadyrly dostlar...sizin mana görkezen sylagynyz üçin hemmanize minnetdar.sizin aranyzda bolmakdan uly lezzet alyan...

Dowamy »

536 0
Köneler, 9 years ago


Gynanç bln

hormatly dostlar, mena indi bu sayty taşlaymaly boldum.sebabi aramyzda medeniyetden uzak, terbiyesiz, öz özüne sylagy bolmayan, nirede name gürlejegini bilmeyan nalajedeyin köpelipdir...name şolar yaly sowatsyz, nadan adamlaryn aramyzda yeri barmy...

Dowamy »

1568 33
Köneler, 9 years ago


Gadyrly dostlar!

hemmaniz bagryma basasym gelya
hemmaniz gursagyma sygdyryan emma
gujagyma sygdyryp bilemok sizi

bu goşga eye çykmak niyetim yok yada yalnyş yazan bolmagymam mümkin, yöne esasy zat men sizi, türkmen halkyny söyyan...

Dowamy »

1024 17
Köneler, 9 years ago


Siz dalmi

yokmy özüne göwni ytyan men yazyp bilerin diyyan

Dowamy »

1122 31
Köneler, 9 years ago


Yaşyl çyra

hormatly yaşyl çyralylar.gelin yaşlyk goşgulryny yazyşalyn

Dowamy »

913 18
Köneler, 9 years ago


Gelin has yakynlaşalyn

Gadyrly dostlar...menin bir teklibim bar.dostlugymyzy berketmek üçin facebookda yada agent mail ru. da bir birimizi tanasak nahili bolar.men başlayan isleyan mana facebookdan dostluk ugradyp biler.adres spartan türkmen...

Dowamy »

809 14
Köneler, 9 years ago


Thanks

salam yene de men...geçen gezek yazan yazgyma gowy jogap beripsiniz sagbolun...esasanam DİAMOND sana minnetdar

Dowamy »

655 3
Köneler, 9 years ago


Garaşyan

iki gyzy söymek,...temamyz şu bolsun.men muny zaltjak dal.gysgajasy obanda bir gyzy söyüp yörkan başga yerde wagtyn başga bir gyz bln bolmak duygusyna nahili garayanyz.wyjdan azaby helak edermika uzagyna diyip pikirlenyarin

Dowamy »

823 5
Köneler, 9 years ago


ı just came back

salam gadyrly yaşlar.sizin aranyzda tazeden bolmak menin üçin in bir şatlykly pursat...size bir sorag...LİFE SEEMS TO LOVE LİVER OF İT...türkmençesi DURMUŞ ÖZ YAŞAYJYSYNY SÖYYAR..siz şuna nahili garayanyz.sizin berjek jogaplarynyz hem siz üçin we ahli şu sayty okayan yaşlar üçin uly ahmiyete eyedir.bu bir durmuş pelsepesi kim name diyyar?!

Dowamy »

612 0
Köneler, 9 years ago


Facebookda biz-face to face

Salam mahriban talyplar.donuň tazesi dostun könesi diyilşi yaly.mäkam dostluk üçin.
Eger garşy bolmasanyz men sizi facebookda biz-face to face.temama çagyrayan.egrisleyan bolsa ilki bln E-mail adresini yazsyn,sms ugradyp mail ru yada facebook adrsini bereris.

Dowamy »

820 2
Köneler, 10 years ago


REGARDS FOR HAPPY NEW YEAR

göryän welin hemmäňiz
bu zamanaň talyby
şudur iň ajap döwür
geljegmiziň galyby
hemmä haýyrly bolup
geçip gitsin gül ýaly.
gadyrly talyplar,hemmäňiziň ýetip gelýän täze ýyl bayramynyzy gutlayaryn,gutlamak bilen,size berk jan saglyk,okuwda we işde üstünlik arzuw edýän.Täze yyl ähli türkmen halky üçin düşümli...

Dowamy »

841 9
Köneler, 10 years ago


Gays and lesbians

Gadyrly dostlar.bu tema sizi gyzyklandyryarmy bilemok, ýöne meni gynandyryar.dünyaniň iň bir ösen yurtlarynda geylerin we lezbiyanlaryň köpelmegi, üstesine de medianyň hem olary goldamagy, bu zatlary geňirgendirmeýär.Yada erkekleriň gulak halkaly,dar jalbarly bolmagy we gyzlaryň erkeklere menzemek höwesi, käwagt olary bir birinden tapawutlandyryp...

Dowamy »

1276 4
Köneler, 10 years ago


Gyzlara

gowy garşylanyňyz üçin sag boluň.bir zat ýazyp gaçyp gitmek niýetim ýok.men gyzlardan bir zat soramak isleýärin.türkmen gyzlary öz ýigidiniň nähili bolmagyny isleýär.eger wagtyňyz bar bolsa şuňa jogap ýazaýyňda...

Dowamy »

1694 27
Köneler, 10 years ago


First time

salam ýaşlar.hemmäňiziň şu wagtdan baýramyňyzy gutlaýaryn.eger garşy bolmasaňyz size goşulmak işleýärin

Dowamy »

927 11
Köneler, 10 years ago