Taze sayt - awtomarket.com barada


awtomarket.com - Salam eziz dostlar. Taze sayt barada bize gelip gowshan kabir pikirlerinizi okadyk we dusundiris maksady bilen jogap yazyarys. awtomarket.com - saytynyn asyl maksady awtomobil satyjylary ve alyjylary internet aleminde birlesdimekdir. Kabir agzalar ``mashynynyz gaty gymmat`` diyip yazyarlar welin, bahalar we awtomobiller b...

Dowamy »

941 5
Köneler, 7 years ago


Www.awtomarket.com

awtomobil satmak isleseňiz,almak isleseňiz ýa-da çalyşmak isleseňiz awtomarket.com siziň ynamdar hyzmatdaşyňyzdyr.awtomarket.com-a agza boluň saýtymyzdan mugt we çäksiz peýdalanyň..bziň saýtymyz internet awto bazarydyr.kämil gözleg sistemasy siziň ýakyn kömekçiňiz bolar.web sayt 4 dilde hyzmat edyar. turkmence, rusca, turkce we inglis dillerinde ....

Dowamy »

1001 2
Köneler, 7 years ago


Www.awtomarket.com

awtomobil satmak isleseňiz,almak isleseňiz ýa-da çalyşmak isleseňiz awtomarket.com siziň ynamdar hyzmatdaşyňyzdyr.awtomarket.com-a agza boluň saýtymyzdan mugt we çäksiz peýdalanyň..bziň saýtymyz internet awto bazarydyr.kämil gözleg sistemasy siziň ýakyn kömekçiňiz bolar.web sayt 4 dilde hyzmat edyar. turkmence, rusca, turkce we inglis dillerinde ....

Dowamy »

537 0
Köneler, 7 years ago


Täze saýt awtomarket.com

awtomarket.com

Täze saýt awtomarket.com


Dowamy »

1103 12
Köneler, 7 years ago


Taze sayt

Täze saýtdaragt.com

Dowamy »

976 6
Köneler, 8 years ago


Täzeje türkmen saýty(pursatlar.com)

Hormatly talyp we basgalar.Sizin hemmäňizi täze türkmen saýtyna çagyrýan.Hoş gittiňiz sapa bardyňyz.

pursatlar.com

Dowamy »

946 4
Köneler, 8 years ago


Täze türkmen saýtlary

Täze türkmen saýtlary

www.aziya-hyzmatdash.com
www.aziyahyzmatdash.org

Dowamy »

977 7
Köneler, 9 years ago


Alo Altynasyrmy?Men MTS

-Alo Altynasyrmy?Men MTS,salam....

Altyn asyr:-guk guk guk abonentin telefony öçürilendir.Ýada ol hyzmat ediş çäginden daşardadyr.

MTS:-(täzeden aýlaýa)Alo Altynasyrmy?Men MTS,salam....

Altyn asyr:-Deýýus ýene geljek bolýaňmy.Meň näçe manat pulumu iýýäň.sen gaty gymmatçyl.

MTS:-Dursana bir...

Dowamy »

1244 18
Köneler, 9 years ago


Taze sayt

taze sayt
www.biznestm.com

Dowamy »

758 0
Köneler, 10 years ago


Taze sayt

Taze sayt
biznes habarlary
www.biznestm.com

Dowamy »

739 0
Köneler, 10 years ago


Taze sayt


Taze sayt tanys bolun!
www.biznestm.com

Dowamy »

831 1
Köneler, 10 years ago


Rentgen

Görogly etrap rentgen bölümünin önünde döran setirler....

-Salam rentgen jayymy,
-Howwa giriber inim.
Haligapydan girip,
Sandyrap gitdi inim.

Rentgen diyen aparat,
dur yokardan asylyp.
hamana bir et dükan,
mal satylayar kesilip.

-şuna minip dur inim,
yetiş...

Dowamy »

808 1
Köneler, 10 years ago


Taze sayt


Türkmenistanyn durmusyndan habarlary ozunde jemleyan taze sayt.

Tanyş bolun!!!!!

www.biznestm.com

Dowamy »

1036 4
Köneler, 10 years ago


Taze sahypa

Taze sahypany actym www.biznestm.com
sizin pikirleriniz

Dowamy »

893 2
Köneler, 10 years ago


Taze sayt

oglanlar Nesip etse taze sayt gosmakci su wagtdan adresimi bereyin sizin pikiriniz nahilli yazin

biznestm.com

Dowamy »

957 7
Köneler, 10 years ago


“Na­buk­ko”: Düýş däl, ha­ky­kat

Ha­zar we Ýa­kyn Gün­do­gar se­bi­tin­dä­ki te­bi­gy ga­zy Tür­ki­ýä­niň üs­ti bi­len Ýew­ro­pa ýe­tir­jek “Na­buk­ko” tas­la­ma­syn­da hö­kü­me­ta­ra yla­la­şy­gy­na gol çe­kil­di.
Hemmeden beter kim begenýär? M. Saakaşwili
Tür­ki­ýä­niň gün­do­gar ser­he­tin­den baş­lap Awst­ri­ýa çen­li uzap git­jek 3 300 ki­lo­metr­lik uly tas­la...

Dowamy »

980 1
Köneler, 10 years ago


Talyplar.com-a

ýene soňky jogap tekeler hakda,
ýene soňky jogap ýomutlar hakda,
haçan ýazylarka başka zat hakda,
mysal gara gözlü monjuklar hakda

Maryly Gökdepä gelenok diýýä,
ýene biri gelip gideňok diýýä,
üçinjisi gelip gidipdir diýýä,
hiç biriňiz hiç zat bilenok diýýä

biri diýýä sizi hiç k...

Dowamy »

1279 8
Köneler, 11 years ago


Dawaly eser

Salam talyplar hemmanize

Gelin bir az türkmen edebiyatyna geçip kabir soraglar bilen yüzbe-yüz bolalyn!Kabir jedelli problemalara degelin?

menin soragym "Aygytly adim" romany kiminki?

Berdi Kerbabamy yada Hydyr Derya?

Dowamy »

1413 10
Köneler, 11 years ago


Talyplara kömek

talyplar.coma zamantmden goldaw
www.zamantm.com

Dowamy »

1058 6
Köneler, 11 years ago


Jüneýit han kim bolupdyr?

Han ajal gelip ýakasyndan tutanda ogullaryny ýanyna çagyryp şeýle diýdi:
"Meni Türkmenistana jaýlaň,eger başarmasaňyz onda jesedimi däli Jeýhuna oklaň".
Gadyrly talyplar Jüneýit han barada bilýan zatlaryňyzy paýlaşarsyňyz diýet umyt bilen!

Dowamy »

2484 17
Köneler, 11 years ago


Durmuşyň meňzeşlikleri

Ýene işden çykýaň ýenede ýolda
Keýwanyň sözleri ýene hyýalda
"Gaýdyşyn bazardan süýjüjik alaý"
"Süýjem iýip göreli hepde-de aýda"


Wah janym keýwany janym aýalym
Seň diýýäniň dogry diýseň mylaýym
Ýöne kisämede seredäý käte
Şagallar uwlaýar wah men guraýyn

Bu meň durmuşum...

Dowamy »

1157 14
Köneler, 11 years ago