HEMMäňİZE SALAM!!! Mysal üçin durmuşyňyzda şeýle ýagdaýa düşdüňiz diýelim.Söýüşýän oglanyňyz,(gyzyňyz)bar. Olam öýlenen,(durmuşa çykan)hemde bir sany çagasy bar sizem ony şeýle govy görýäňiz.Siziňem o zatlardan havaryňyz yok sizi aldaýar.şonda siz özüňizi nähili ýagdaýda duýardyňyz,näme ederdiňiz?

Köneler, turkiye tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir