Для Тико

С днём рождения 🎂 Я желаю вам удачи успехов счастья здоровья и любви🌹 Doglan günüñiz gutly bolsun uzak ýaşañ gorjegiñiz diñeje gowylyk bolsun ahli arzuwlarynyza yetin!!!


02.05.2021ý

Dowamy »

349 11
Täzelikler, 1 year ago


For Zalym

Doglan günüñ gutly bolsun, uzak ýaşa görjegiñ diñeje gowylyk bolsun! Happy birthday to you, i wish you the best in the world live longly happily. Dine gowylyklar arzuw edyan.

27.04🎂🎉🎈

Dowamy »

375 9
Täzelikler, 1 year ago


Ýatlama meni

Söýgümiziň 🍁
Gutaran ýeri bu 🍃
Iki ynsanyň🌹
Utulan ýeri bu 😔
Gidipdiň 🌑
Dön diýdim 🌱
Ýalwardym 😣
Sen gaýgyly aýdylmajak 🌿
Aýdymdyň 🎧
Sensiz biçäre 😑
Kalbym aglady 💔
Hiçzat diýmäýin 😞
Dymaýyn gowysy ✋
Giden ýeriňde 🍁
Tapman hakykat 🍃
Yzyňa dönseň...

Dowamy »

465 31
Täzelikler, 1 year ago


Zyna

Şahsyýete, maşgala we jemgyýete saglyk we ruhy taýdan uly zyýan berýän zynany yslam dini haram edip, uly günä saýypdyr. KuranyKerim:
وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءسَبِيلاً
“Zyna golaýlaşmaň, çünki ol aňrybaş bihaýalykdyr, bozuklykdyr, örän ýaman ýoldur.” (Isra sür. aýat 32)aýaty bilen möminleri ägä bolmaklyg...

Dowamy »

424 6
Bilim, 1 year ago


Ýaşaýyş üçin göreşiň!

“Ýaşaýyşdan bizar boldym” diýýän adamlar az däl meň özümem käwagt aýdýan ýöne gat ýalňyşýas ýaşaýyş bu bize berilen sowgat biziň köpimiz bolsa onun gadryny bilemizok. Ine gezip ýörüňiz öňüňizde uly planlar, näçe etsem-goýsamlar bar birden agyr kesellediňiz hemem ýaşamaga biraz ömrüňiz galdy. Şonda näme üçindir adamlar özüni ýaşamaga däl-de ölmäge t...

Dowamy »

374 10
Bilim, 1 year ago


Haýwanlaryň çagasynyň a:dlary

Balaguş — elguşuň çagasy.

Çebşek — towşanyň çagasy.

Etene — garlawajyň, bürgüdiň, gumrynyň çagalary — ýumurtgadan çykan wagty ýeleksiz bolýanlar.

Gijen — pişigiň çagasy.

Goduk — gulanyň çagasy. Bu at «Gulan başyna gaý düşse, godugyna garamaz » diýen nakylda hem saklanyp galypdyr.

Dowamy »

407 7
Edebiýat, 1 year ago


Bibish we Yyldyz-hurma

Doglan gunleriniz gutly bolsun uzak yasan hemise gulup shat yashan gorjeginiz dineje gowylyk bolsun! 🎂🎂 Happy birthday to you 🎁

01.04

Dowamy »

418 16
Täzelikler, 1 year ago


Pegas, Alles Gute zum Geburtstag!

Doglan gunin gutly bolsun uzak yasa hemise bagtly bolup yasa gorjegin dineje gowylyk bolsun esasy manyly yasa🎂 Happy birthday to you, i wish you the best in the world 🎉
30.03 guni onunden gutlag!

P.S. Sowemokdyryn. I just love speak another languages. Dineje herhili dillerde geplemani halayen.

Dowamy »

526 24
Täzelikler, 1 year ago


Для Калбинура

С днём рождения. Я желаю тебе здоровья счастья успехов удачи и любви.
Doglan gunun gutly bolsun uzak yasa hemise bagtly bolup yasa gorjegin dineje gowylyk bolsun gozlerinden yas akmasyn durmusyn bahar gulleri yaly owadan bolsun!🎂🎂🎂🎂🎉🎉🎉🎉

Dowamy »

370 8
Täzelikler, 1 year ago


BegCon

BegCon papañ doglan guni gutly bolsun. Uzak yashasyn senin bagtyna doganlaryny bagtyna sagaman gezsin. Islerinde ustunlikler rowac bolsun! Men adymdan gutlap goy!🎂 Gorjegi dineje gowylyk bolsun. Ahli arzuwlaryna yetgey!
27.03 guni. Irrak gutladym uklap galmagym mumkin.

Dowamy »

369 4
Täzelikler, 1 year ago


BegCon

BegCon doganym gutlayan doglan gunin bilen. Uzak yasha gorjegin dine gowylyk bolsun gozlerinden yas akmasyn hemisede bagtlyja yasha okuwlarynda ustunlikler. Goroglyn yashyny bersin.🎂

Dowamy »

460 18
Täzelikler, 1 year ago