1. Öÿümüzdäki yüz görülÿän aÿna, hemmesi ulanylan aÿnalar!
2. (Тачки) multifilm, gürlap bilÿän maşynlar, köçelerinde pyÿada geçelgeler bar, bellik: multifilimda hiçhili adam personaj ÿok!
3. Adam howany görmeÿär, ÿöne suwy görÿär, diÿmek balyk suwy görenok, ÿöne howany gorÿär!
4. Çilim (Nikotin) satÿan dükun, öz muşderilerini ÿuwaş-ÿuwaş öldirÿär!
5. Haçan-da adam kitap okanynda, onuñ beÿnisi kino görÿär!
6. Ÿene-de 70-60 ÿyldan soñra, biziñ agtyklarymyz instagramda bizi yzarlarlar!
7. Haçan-da daşaryk çykanymyzda, bizi öldūrmez diÿip 1000-e golaÿ adamlara ynanyas!
8. Näme üçin polotensa hapalanÿar eger hammamdan arassa çykÿan bolsak!?
9. Eger ÿere sabyn gaçsa, diymek sabyn hapa bolyamy ya gaçan ÿeri arassa bolÿamy?
10. Näme üçin enäniñ garnynda çaga 9 aÿ bolyar? Dogulanyndan soñra näme üçin çaga 9 aÿlyk bolonok!
11. Eger adam dogabitdi ker bolup dogulsalar, olar haÿsy dilde düşünÿärka kellesinde!
12. Bäbekhana(roddom) ÿeketak ÿer girman, çykyp gidÿän ÿeriñ!
13. Ÿatanyny bilmersiñ, haçan-da turÿançañ!
14. Adam öz ortaça ömründe, gözini gyrpmak üçin 5 ÿylyny gidiryar
15. Adam beÿiklikden gorkonok, adam yere gaçamany gorkyar
16. Eger kagyza agajyn suratyny çekseniz, diymek öli agajyñ üstüne agaç çekdiginiz bolyar!

Sorag-jogap, kondidant_98 tarapyndan 4 days ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir