Maňa 1-2 sany adam sen ZET-PRO2003-e göripçilik etýän diýip ýazypdyr... 1-nji sorag nämesine göripçilik edeýin??? Bu oglanyň (bagyşlan ýalňyş ýazypdyrn heleýiň) özbaşyna eden 1-je işi hem ýok hemme proýektleri kopy-paste... bişen bolup dokazat et diýer onam dokazat edeýin yeketak.com dan kopy-paste edip gyzykly.ru -ny bir görgülä öz kodlamam diýip satdy soň yeketak.çom -yň admini sen saýtyňy pozmasaň üstiňden arz etjek diýendede 1 aýdan üýtgetjek diýibem bir görgülini sokdy indi yeketak.çom -yň admini bu heleýe dälde saýty alan adama diýýär olam üýtgedip bilenok bu heleýäm üýtgedip berenok! (Üýtgedip bilenok) bundan başga näme dokozatstwa gerek??????? Başga men prog düzdim zat diýen bolýa Androstudio progda 5 minutda 5 sany seňki ýaly prog diýýän zadyňy düzüp bolýa... Öziňe men sizden 100000000 esse beýik diýýäň ýöne sen HIÇ-HIÇ-kimçede ýok(ajy hakykat) Panýata 0% çagaňky ýaly... Ýaňy iň soňky mowzugym diýip tema açdyň ondan soň 2 tema açdyň ÝÜZ-AR-NAMYS ýokmy sende?

Sorag-jogap, #BegCon tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir