Iň gowy blog nähili ýazylmaly?

Blog ýazmak barada meniň hem üýtgeşik bilýän zadym ýok ýöne bilenjelerimi siziň bilen paýlaşmak isledim. "Blog " sözüni ýönekeý dilde " Gündelik " diýip düşündirse bolar. "Blogger" bolsa " Gündelikçi,gündelik ýazýan" diýmek
3-4 ýyl bäri saýt açmak bilen gyzyklanýan we geçen ýyl alaşyp wpmavi.com saýtyna düşdüm. Ynanyň bular ýaly blog saýty öň gabat gelmändim. Ine hakyky bloggeriň bloglary. Ol saýtda wordpress-den saýt açmak barada hemme zat ýazylypdyr. Hemme zat diýip ýalňyş ýazýandyryn öýtmäň ynanyň "HEMME ZAT" ýazylypdyr .Soňky oturyna, soňky nokadyna çenli . Ýany meselem (düşündirmänede ýaltanýan dogrusy) "Wordpress -den saýt açmak . Başlangyç" atly bir bloga girýäň. Başyndan gysgaça düşündirişden başlaýar giňişleýin düşündirşe çenli hatda soňuna çenli okamana ýaltanýaňyz. Gaty köp wagt iş edinip ýazylan bloglar . Arasynda "Iň gowy wordpress temalary" ýa-da "iň arzan hosting firmalary" ýaly şol bloga degişli ýazan beýleki bloglarynada baglanşyk berýär. Elbetde suratly widioly düşündirişem bar. Ynanyň şonyň ýazan blogyny okap "düşünmedim" diýdirmeýär.
Ine hakyky bloggerleriň ýazýan bloglary. Men hem şolar ýaly blog ýazmak maksady bilen bloglar.ru saýtyny açdym . Ýöne entek meniň geljegim ,görjegim iň gowy ýazjak bloglarym öňümde .

Hormatmak bilen : Gerçeknazar Amannazarow ,blogger(jik)

Bilim, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 6 days ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir