söhbetdeşliklerimiziň bu gezekki myhmany, sahypanyň iň aktiw agzalarynyň biri maXat. maxat sahypada ýazgy we jogap ýazmakda barmak bilen sanap bolaýjak agzalaryň arasynda. göwün beren futbol toparyna we gowy görýän awtomobillerine garamazdan adamçylygy erbet däl :) maxat barada: 1982-nji ýylda dogulan. özi baýramalynyň taryhdan galan obasy "7-nji"-de ýaşaýar. ýokary okuwy turkiýanyň konýa şäherinde tamamlady we şu wagt aspiranturada okayar. maxat türk mekdepde meniň bilen bir klasda okapdy, ola klasymyzyň iň ýaşyulusy, menem iň kiçisi. bir klasda bolsagam menden takmynan 2 ýaş uly :) galanynam özünden soraýarsyňyzda! ______________________________________________ maxat ultimatum nazar fm ceriumoxide nadanbende mc_merw garabekewul

Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir