Nazar fm, sahypamyzyň täze agzalaryndan biri emma köpimiz ony öňdenem tanaýas. öňüräk oň çykaran täze albomy barada bir mowzuk hem açypdym. şol ýerde käbir agzalar nazar fm-iň özi barada da ýazaýsaň diýdiler, inda nazaryň özi bu sahypaň agzasy, sorajak soraglaryňyzy özüne soraberiň! nazar barada gysgaça: Nazar Annagurban, 1986-njy ýylda paýtagtymyz aşgabatda dogulan, şu wagt norwegiýada okaýar we ýalňyşmaýan bolsam iň uly hobbisi aýdym-saz:),,,, galanynam özünden soraň!

Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir