Dadyma ýetişiň...

Salam gadyrly talyp ýaşlar. Bugünler halys edere iş bolmansoň bir zatlara güýmeneýin diýdim.


We wagtymy boş geçirmezlik üçin web disigny öwrenmek kararyna geldim. Men bu işe 0'dan başlamly. 0 diýsem oň ýaly gömük hem däl :D
Men bu işi diňe bir güýmenje üçin etmekçi.
Meniň diýjek bolýanym, araňyzda bu işde tejrib...

Dowamy »

1824 13
Köneler, 12 years ago


Resmi türkmen web saýtlary

Täze prezidentiň kararlary esasynda Türkmenistanyň internet ulgamy azda kände özgerdi. Pursatdan peýdalanyp käbir döwlet edaralary öz web saýtlaryny açdylar. Araňyzda bilmeýänler bardyr meň ýaly.
Belki peýdasy deger.
Aşakdakylaryň hemmesi hem resmi saýtlar:

1) Habarlar
http://turkmenistan.gov.tm/

2...

Dowamy »

3857 6
Köneler, 12 years ago


Prison Break Season 4

Hemmelere mahirli salam. Ýetip gelen remezan aýynyzy gutlaýan.
Araňyzda Prison Break serialyny gorýanler bardyr. Bilşiňiz ýaly Prison Break arakesmä girpdi. Gaty köp garaşdyrdylar. we düýn 4.nji sezonyn 1.nji bölimi Amerikada TV.de berildi. Menä gördim. Isleýan bar bolsa linkini goýýan. Göriň lezzet alyň...
PS: Bu seriala tanyş däller...

Dowamy »

7469 75
Köneler, 12 years ago


Orsýediň Gubkin unw.i Türkmenistanda...

Salam talyp we talyp däl oglan gyzlar! Hemmäňize köp dogaýy salam. Täzelik bar :)
Orsýedin Gubkin Nebit-Gaz Uniwersitedi Tüurkmenistanyn Politehniki institutyna öz bölumini açdy. Bu okuw ýylynda öz işine başlaýarmyş. Gubkin Uniwersitedi Orsýetden daşgary, Parižde hem bölimleri bar.
siz nahili garaýanyz? Uzagyndan bolsyn da :D

Dowamy »

2720 7
Köneler, 12 years ago


Klawyaturada turkmen harplary

Salam Talyp oglanlar we gyzlar.
Mana gayrat edip komek edip bijek barmyka?
Men taze komp. aldym. Yone klawyaturasy inlis harplardan ybarat :D
Turkmen harplaryny goyup bolarmyka.
meselem Q harpyna derek "ä" X harpyna derek "ň" yaly... Shunun yaly prog. barmyka?

aydan zatlaryma dusunensinizlay :D

Dowamy »

1771 2
Köneler, 12 years ago


Başkent Mekdebim

Salam gadyrly talyplar.comyn agzalary we ullanyjylary. Youtube`da aýlanyp yörkäm bir wideo gabat geldim. Başkent türkmen-türk mekdep okuwçylary tayyarlapdyr. Mekdep ýyllarym yadyma düşüp gitdi. Diňläň lezzet alyň...Bashkent Mekdebim

Dowamy »

1724 2
Köneler, 12 years ago