Güýzde doglan çagalaryň immuniteti aýratyn güýçli bolýar. Munuň sebäbi, çaganyň enäniň göwresindäki
soňky üç aýlygy bol witaminli miweleriň we bakja önümleriniň ýetişýän wagtyna gabat gelýänligidir.
Amerikan alymlarynyň soňky ýyllardaky barlaglarynyň netijesinde bolsa, güýzde dünýä inen
çagalaryň uzak ýaşaýandygy baradaky maglumat hasaba alyndy. Şeýle-de ol çagalaryň aýratyn zehinli
bolýandygyny belläp geçmeli.

Halan bolsanyz + goymagy unytman!

Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir