Essalawmaleykim talyplar! Onatmy yagdaylar? Gowydyrsynyzlay .. İnternete dagyn giren bolsanyz.. Onda bolya la bir mydar.. Yany yazgylara syn edip gördüm welin yazmaga zat tapmayanlar ya da taze blog(sahypa) açyp bilman kösenyanlerin yazan commentlerine duş geldim.. we şu sahypany açayyn diydim.. Uzak wagtdan bari girmamizson, giribem yazmamyzson eller diyen etmejek bolup dur.. Sizem elleri poslatmajak bolsanyz şu yere kella name gelse yazybermeli.. Towugynyz kürk bolanam bolsa, ya da haysam bolsa bir sapaga gitman otagynyzda yatyp sapaga gitmezligin keypini, lezzetini dadan bolsanyzam şu yere çyrşabermeli.. Nujzeli novesti yogay?!.. İn bolmanda gir hal ahwal sorap yaz.. Ay onam başaryp bilmesen salam ber.. Yaşayandygyzy bir bileli.. Ondan son yazara zat kella gelmedi bir diyman.. Magtymguly, sözle her ne bilenin, Taraşlap şaglatgyn könle gelenin.. Ey... Yöne söyga bir girayman.. Yatsan söygi, tursan söygi.. Gymyldasan söygi bolup dur.. Şu yerde gyzykly gyzyksyz diyip oturman yazybermeli.. Men yazyp başlajak hazir.. İrden turup ayna seredip düwirtik (nahili yazylyaray..) düwürtük.. şodaray.. gysanam bolsanyzam çyrşabermli.. İçiniz gysmasa bolya.. Yekelik Hudaya mahsus .. internetde de yeke yalnyz oturman... Basyn onda.. PS: sögünesiniz yok lay.. PS: otur nokat zat hökman dal.. harp çyksa bolya.. goşgy zadam bolsa basybermeli.. son düzederler yazan wagtyn yazyp git.. ay gepin gysgasy gyk da wak bolup oturalyn daray.. türkmenler bolup

Köneler, vePAŞkA tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir