Eger oglan gyzdan uly bolsa hemem olar durmuş gursalar geň görülenok a näme üçin eger gyz oglandan uly bolsa derrew göze ilýä? Siz özňizden uly gyza öýlenmegi nähili görýäňiz? Ýa bolmasa gyzlar özüňizden kiçilere durmuşa çykmagy? Meň özümä daže özüm bilen deň bolsa-da kän halamok oglanyň ýaşy uly bolmalymyka diýýän. A özümden kiçi bolsa weli ol edil meň jigim ýalyrajyk bolýalaý ondan başga hili kabulam edip bilmern.Ýöne şonda-da özünden kiçä durmuşa çykýan gyzlar bar normalny ýaşaýalar.

Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir