Ruhly öý


Her ýurtda özboluşly paranormal wakalaryñ, ruhy we metafiziki hadysalaryñ bolup geçýän ýerleri bar. Şeýle gorkunç ruhlar şolar ýaly belli çäklendirilen ýerlerde gapan gurup adamyny heläkläp bilýärler.
Aşgabat şäheriniñ Hitrowka raýonunda ýerleşen şeýle öýleriñ birinde hem elhenç ruh ýaşaýar. Ençeme ýaşaýjylaryñ başyndan inen şol ruhly öý hakda eşitmedik az bolsa gerek. Şol öýe göçüp baran her bir ýaşaýjy maşgalanyñ heläk bolýandygy hakyndaky gürrüñler iniñi tikenekledýär.
ABŞ-nyñ Florida ştatynda ýerleşen syrly öý hakynda hem eşitmedikleriñiz bardyr. Eşiden bolsañyz şol öýde 3 sagat durup bilene 500 müñ ýewro berilýändigini hem bilýänleriñiz bardyr. Şol öýde iñ köp dokuz minut bolup gören bir adam bar. Ol bolsa dälihana düşüpdir. Bu öýde bolup görenler ölmese-de gülenok. Şeýle ýaryşlara gatnaşyp görmekligi bolsa asla maslahat bermeýäris...


kitapcy.com

Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir