— Bäh, fizika mugallymymyz bir gürrüňinde, «Jisim gyzanda ulalýar, sowanda-da kiçelýär» diýipdi welin, ugrunda bar ýaly-la-haw şoň?!

— Hä, näme üçin beý diýýäň?

— Aý, häli günortanlar howa yssyka kepkam kellämi çalaja gysyp durdy, indi salkynladam welin halparyp du-ur…

***

Eger-de düýşüňizde hajathana görseňiz, ulanaýmaň! Ol — duzakdyr!

***

— Şu gün mugallymyma öz ýazan goşgularymy okap berdim.

— Oňaraýypsyň! Oňa geregem şo-da!

***

— Kaka, matematikadan ikilik aldym…

— Näme üçin?

— Şo x-i tapyp bilmedim.

— Bäh! Şu wagtam tapylanokmy şol x?!

***

Kontaktymda käbir adamlaryň adyna «Işi düşdi» diýip belleýän. Onsoň jaň edýärler welin, «işi düşdi» diýip alamok…

***

— Öňräk mekdebimizde zähmet mugallymymyz bilen bedenterbiýe mugallymymyz uruşdy.

— Ýeri onsoň? Kim basdy?

— Elbetde, zähmet mugallym! Karate-de karatedir welin, çekijem çekiç-dä!

***

— Tüweleme! Öýlenenligiň bildirýär-ow! Eşikleriň arassaja, ütüklengije…

— Hawa, aýalymyň ilki öwreden zady şü-ü!

***

Bir gezek öýde matematikadan öý işimi edip duranymy görüp ejem begenjinden aglady. Indi men bular ýaly zady hiç wagt gaýtalamaryn! Ejemiň aglaýşyny görmek maňa hemme zatdanam agyr degýär…

Cheshmesi:ylymly

Edebiýat, bank tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir