yaz damjasy gözyaş bolup görüner,

ilkinji soygiňden düşende jyda,
yapraklar baş atyp zaryn yranar,
ilkinji söygiňden düşende jyda,
şahyrsyň sen yara goshgy düzersen
kagyza däl yüregiňe yazar sen,
ömür boýy mähir küysäp gezer sen
ilkinji söygiňden düşende jyda
--ertir dynch gunim yone shu gun bir gyzy gördüm.goren badyma ...shooool mekdep dowri 8-9 klas wagtymyz menin onun ugrunda yanyp yören gyzym biýygtyýar yadyma dushdi.belki ol wagtlar kerim shahyr aytmyshlayyn\\\"ya sen sada boldun ya da men sada\\\"ol menin sadalygymdan,chekinjeňligimden bolupdy....ilkinji soygi....yetginjeklik baharynyn gaynap joshyn bahary- hey senden sowa gechen barmy???gijeler yatman gyz hakda sohbet edip,ertiriki boljak duşuşyga söz yatlap,soygi hakda goshgy owrenip,ay garaz. sanasaň sogaby bar!yone yeke sanap otyrsaň sogabam yok, gyzygam yok.ony hem yetginjeklik ýyllarynda -ilkinji söygi-atly şemalyň howasyny dadanlar bilen paylashmak gowy.(gije ukynyz tutmayan wagty,dostuňyzyn çekyän horrugyny,yüregiňizin gatyndaky gizlenip yatan sesi diňlap yazyp görüň)

Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir