salam gyzlar oglanlar size bir soragym bar biraz üytgeşigrak sorag.hazirki zamanda söygi diyen zat barmy yada siz ynanyanyzmy.köp oglan gyzlar söyyan onsuz bir günem yaşamaryn diyyaler yöne bir kiçirak dava sebapli ayrylyalar,yada gidip onun jorasyna söz aytyalar ya derrew gaşga birini tapayyalar.esasanam onun jorasy yada dosty bilen gezmek moda yaly esasanam içini yakayyn diyip.mena şonun üçin hakyky söygi bardyr oydemok...yöne bu menin söydügim yada aldandygym manysyny berenokdyr...yalnyş düşünayman..ön şular yaly mowzuk bar bolsada bagyşlan...

Köneler, jennet tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir