Bir-iki gün käbir sebäpler bilen interneda girmäge mümkinçilik bolmady. Iň soňky gezek şu sahypa girenimde nähili gyzykly sahypady. Ine şu gün gelip gördüm welin öňki ýazgylar goşulypdyr, bideregRÄK bloglaryň sany köpelipdir garaz öňkiden gyzygy gaçypdyr. Öňki forumdaky ýazylan zatlara seretdim gaty kän bir gyzykly zat tapmadym. Diýjek bolýanym şol öňki forumdaky zatlary aýyrsak näder? Geliň, täzeje sahypamyza täzeje zatlary ýazalyň! Şu sahypada gyzykly makalalary, pikirlerimizi, habarlary ýerleşdireliň. Menä şu sahypadan öňki ýazgylary aýyrmaklygy teklip edýän. Kim maňa goşulýar?

Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir