FARABİ

salam talyplar.

farabi sen bilen nadip habarlaşyp bolar.
men mail adresim: iskender211@yahoo.com

Dowamy »

1898 0
Köneler, 15 years ago


JUDO-Türkmenistan

Türkmen judaistleri Asiya çempionatynda kümüş medal aldylar.

Alan spormenler: jennet geldibayewa we mülkaman nurgylyjow

Dowamy »

2266 0
Köneler, 16 years ago


Turkmenistan-FUTBOL

Türkmenistanyn GDA(Garaşsyz döwletler arkalaşygyn) Çempionlary Kubagyndaky garşydaşlary belli boldy. Türkmenistan A grupbasynda, garşydaşlary: Orsyet, Moldawiya, Estoniyany lig çempionlary bilen garşylaşyar.

T-başy ayynyn 19-27 aralygynda düzenlenjek bu maçlar SANK-PETRBURGda boljak. Toplam 16 topar gatnaşyar. (TMden HTTU gidaymese)<...

Dowamy »

4064 16
Köneler, 16 years ago


BUŞLUK: Turkmenistan

BUŞLUK:

Yolötende 4600 metr çunlukda gaz tapyldy. Gazyn mukdary: 5milyon metrkub.

Hnay agzalar üyşip yuwalyn....

Dowamy »

2824 14
Köneler, 16 years ago


GYGYRMAWAÇ

BAgyşlan welin gygyrmawaç açylarmay. Açyp bolsa açayyn gayrat edip...

Dowamy »

4053 136
Köneler, 16 years ago


Gadymy Merw arheologiýanyň mekanydyr


Aşgabatda Beýik Britaniýanyň ilçihanasy on ýyl mundan ozal açylypdy. Şol wagt, ilkinji gelen adamlaryň biride Halkara Merw Taslamasyndan Doktor Georgiana Herman-dyr. Şondan bäri hem, Beýik Britaniýanyň ilçihanasy Merwde arheologiýa işlerini geçirmek üçin, Türkmenistana gelýän britan topary bilen aragatnaşyk saklaýar. Merw dünýä mirasy bol...

Dowamy »

3667 8
Köneler, 16 years ago


Birhili durum

Men-a korpeje bolup girip bilemok. Taze agza bolup (korpe) giryan. mana pasword gelmedi. İn gowusy siz men onki agzalygymy pozayyn...

Dowamy »

2536 4
Köneler, 16 years ago


Yalan sözler

Köp aydylyan yalanlar:
1. Menem sana jan etjekdimay
2. Yüzüne-de aydaryn, gorkamok
3. Senden başga hiçkimi söymedim
4. Biz vzyatka alamyzok

Sizem bilyanlerinizi yazyn...

Dowamy »

4777 120
Köneler, 16 years ago


ÇİLİMİN PEYDALARY

Hemme kişi çilim zyyanly diyyar. Durun-how peydalary hem bar... İne peydalary

1.öyüne ogry girmez, sebabi irdene çenli üsgüryar
2.Yanyna sinek gelmez, sebabi nikotin ysy bar
3.Garramaz, sebabi yaş wagtlary yer aşagynda yatar
4.Yüzüne renk geler, sebabi dişleri ve murty saryja bolar

PS: Bugunlik bul...

Dowamy »

3923 26
Köneler, 16 years ago


Alla razy bolsun

ey ellerinize saglygey onaranlar. Nesip bolsa gowja wagt geçireris.

Dowamy »

4023 9
Köneler, 16 years ago