Ömrüňizi nähili geçirýändigiňizi pikir edip gördüňizmi ? BU soragyň jogabyna görä, umuman alanyňda garramaklyk üçin aralykda näçe wagtymyzyň bardygyny pikirlenersiňiz.Ynsan ogly durmuşda näçe ýol ýöreýär, nääçe näçe gep gepleýär, näähili ýatýar, nääçe ýylllap işleýär ? Bilim adamlary aslynda diňe 5 ýyl ýaşaýanamyzy aýtýar (goçme manyda). serediň ortaça ynsanyň ýaşy durmuşy nähili geçýär. 2 sany ýüzme howuzy ýaly tükülik tükirýän eken. 25 000 beýgir güji energiýa sarp etýär eken. 300 ton agyrlyk göterýän eken. 105 günlap suwda galýan eken. 26 ýyllap oklap geçirýär. ortaça 2 ýyllap telefonda güleşip geçirýär. 130 000 km ýol ýöreýär. 9 000 000 söz gürleýär. 18 ýyllap aýak üstümde durýär. bir adamda 7 sany sabyn ederlik yag bar bolmakdadadyr. orta boyly çüý çykjak bir demire eýedir. Bir kofe bakaly yalyjak sheker bolup biler. 2000 sany otly çöp ýasar ýaly fosfor bardyr. Bir adam ortaça 70 ýyl ýaşaýar, BUnyň ýarysysyny gije ýaşar we oklap geçirer kop wagtyny Aňyrda ýene 24 ýyl galdy, bu 35 ýylyň 5 ýyly çagalyklda geçer düşünişilişilmez, 5 ýylam garramyzda gider, Aňyrda 25 ýyl galdy, bu 25 ýylyň 15 ýylyny işläp geçirilýär, indem aňyrda 10 ýyl galdy, bulam tuwalet banýo yaly yuwunmak bilen bagly yaly zatlar bilen ýene 5 ýyl gider, ine durmuşymyz boýunça onça eden maksatlarymyz boýunça eden söweşlerimiz diňe 5 ýyl üçin mi ?....

Köneler, Broker tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir