Bolmady. Ýüzüme urdular menin, Ümdüzime tutdum tasan mal yaly. Mähelläñ içinde, göýä bir çölde Gezdim adam gözläp, suwsan mal yaly. Nirden geldi oglan basha bu höwes? Men adam gözledim bichäre kör deý. Agyr mahelleden eshdilmedi ses, Yogsa men gygyrdym; "kim bar bu yerde?" birdenem mägelläñ akymna düshdüm, yitdim gitdim, bashky howesim gachdy. Ejizledim. Menden zor chykdy müshgül ynam syndy. Shübhe gözümi achdy. Gan sowady. Karar tapdy yurek hem Göwräm oya dolup, olüp galdym men Shuny az görmäliñ birek-birekden mahal-mahal adam boljak boldum men. (B.GÖKLEÑ) Dogurjalap tema achmagy owrenyancham tema achjak durjak :)

Köneler, adatyadam tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir