- ertir-agşam 7 gezek “allahümme ejirni minennär” diýen jähennemden halas bolar. (ebu dawud) - öýe gireniňde yhlas süresini okan, garyplyk ýüzi görmez. (t. kurtubi) - öýden çykanyňyzda aýet-ül kürsi okanyňyzda melekler, öýe gaýdyp gelýänçäňiz size dileg eder. - günde 100 (ýüz) gezek “lä ilähe illallah” diýen kimsäniň, kyýamat güni ýüzi aý ýaly parlar. (taberani) - dertli ýada bergili, müň gezek “lä hawle we lä kuwwete illä billahil aliýýil azim” diýse, allahü teala işini aňsatlaşdyrar. (şira) - ýatyp turanyňyzda “allahümmagfirli” diýmek örän sogapdyr.

Köneler, darkman tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir