Gunlik Dua

- ertir-agşam 7 gezek “allahümme ejirni minennär” diýen jähennemden halas bolar. (ebu dawud)
- öýe gireniňde yhlas süresini okan, garyplyk ýüzi görmez. (t. kurtubi)
- öýden çykanyňyzda aýet-ül kürsi okanyňyzda melekler, öýe gaýdyp gelýänçäňiz size dileg eder.
- günde 100 (ýüz) gezek “lä ilähe illallah” diýen kimsäniň, kyýamat g...

Dowamy »

1047 6
Köneler, 8 years ago


Videoregistrator

Video registrator bar. 180$ (maşynda goýulýan video, sürüp barýakaň ýideo zapis edýä)
1 ýýy garantiýaly. modeli gowja. kaçestwa gowy. gerek bolsa mail adresinizi ýazyň teh harakteristikasyny we suretyny ugradaryn.

Dowamy »

801 7
Köneler, 9 years ago


Seniň №1 duşmanyň kim?

Meniň 1-nji duşmanym şeýtan
2-nji duşmanymam adam şeýtan, ýagny ÝEWREÝLER
sizem pikiriňizi gysganmaň. Haýyşt.

Dowamy »

2086 71
Köneler, 9 years ago


Aýatly kursi

Bismillähi rahmanirrahym.

Allahu lä ilähe illahuw el haýýul kaýýum.
Lä tehuzuhu sinetuw we-lä newm.
Lehuw mä fissemewäti wemä fil arz.
Meňzellezi ýeşfeu yndehu illä-biznih.
Ýaglemu mä beýne eýdihim wemä halfehum.
Welä ýuhitune bişeý immin ylmihi illä bimäşää.
Wesia kursiýýu hussemäwäti wel ar...

Dowamy »

2088 5
Köneler, 10 years ago


MTS

Agzalar mts turkmenistanda ishlanok!
yapylya mysh mysh chykdy yone belli zat aytmadylar. kim bilya yapyldymy ymykly ya wagtlayyn!!?

Dowamy »

2464 20
Köneler, 10 years ago


Mashyn almak isleyan

esselamu aleykum gadyrly agzalar!!!
Bagyşlan men ýazjak hatyma. By kiçiräk haýyşt!
Men maşyn almak niýetim bar ýone isleýän maşynymy isleýän bahada tapamok.
Belki siziň tanyşlaryňyzda ya özüňizde satlyk maşyn bardyr bar bolsa haýyşt edýän ýazyň!
Meni şu maşynlar gyzyklandyrýa:
1. Toyota Awolon: 2000-2004 ýyl aral...

Dowamy »

3578 38
Köneler, 10 years ago